Clyburn Stmt on Formation of Uni. Community Next Generation Inn. Prj