Genachowski announces white spaces database testing