Sa mga emergency, nagiging malinaw ang kahalagahan ng mga communications system ng ating bansa. Kasama sa mga communications system na ito ang mga wireline at wireless telephone network, broadcast at cable television, radyo, Public Safety Land Mobile Radio (Mobile na Radyo sa Lupa para sa Kaligtasan ng Publiko), mga satellite system at ang Internet. Halibawa, sa isang emergency, maaari nating i-dial ang 911, tawagan ang mga miyembro ng ating pamilya upang tiyaking ligtas sila, at i-on ang ating mga telebisyon at radyo para makakuha ng nagbabagang balita at mahahalagang update.

Simula noong Setyembre 11, 2001, at Hurricane Katrina, ang Federal Communications Commission (Pederal na Komisyon sa Komunikasyon) ay nagsagawa ng mahahalagang hakbang upang tiyaking magagamit pa rin ang mga serbisyo ng 911 at iba pang mahahalagang communications system kapag nagkaroon ng sakuna. Halimbawa, bilang tugon sa mga rekomendasyon ng isang walang pinapanigang panel na sumusuri sa epekto ng Hurricane Katrina, maraming ginawa ang Public Safety and Homeland Security Bureau (Kawanihan ng Kaligtasan ng Publiko at Seguridad ng Inang Bayan) ng FCC upang pahusayin ang komunikasyon sa panahon ng emergency, kasama ang pagpapasimple sa pangongolekta ng impormasyon sa pagkawala ng serbisyo sa mga oras ng krisis sa pamamagitan ng Disaster Information Reporting System (Sistema para sa Pag-uulat ng Impormasyon sa Sakuna), na tumutulong na tiyaking nakakatanggap ang mga communications worker ng mga kredensyal ng "essential personnel" ("mahahalagang tauhan") sa panahon ng emergency, at nakikipagtulungan sa iba pang mga pederal na ahensya para pahusayin ang pakikipagtulungan ng mga first responder, at pagpapalaganap ng paggamit ng mga pinahusay na kasanayan sa 911.

Ang sumusunod na impormasyon ay makakatulong sa iyong mas maunawaan kung anong nangyayari sa ating mga communications system sa isang emergency at kung paano pinakamainam na gamitin ang ating mga communications system habang nasa isang krisis o sakuna.

Mga sangkap ng emergency na komunikasyon

May tatlong pangunahing sangkop ang emergency na komunikasyon:

  1. Pagproseso at pagkilos sa tawag sa 911 sa pamamagitan mga Public Safety Answering Point (PSAP) at call dispatch.
  2. Ang Emergency Alert System (Sistema para sa Emergency na Alerto).
  3. Balita at mga update sa istasyon ng radyo at/o broadcast o cable television.

Ang lahat ng sangkap na ito ay dapat na gumana nang mabisa upang makakamit ng matagumpay na tugon sa isang emergency.

Mga tawag sa 911 sa wireline - o landline

Karaniwang napapag-alaman ng mga tauhang pang-emergency ang tungkol sa mga emergency sa pamamagitan ng mga tawag sa 911. Ang 911 network ay isang mahalagang bahagi ng sistema para sa pagtugon sa emergency at kahandaan sa sakuna ng ating bansa. Patuloy na ina-upgrade ang network upang mas mabilis at mas mabisang makapagbigay ng tulong sa emergency. Ang pag-dial sa 911 ay mabilis na magkokonekta sa isa iyo sa isang PSAP dispatcher na sinanay upang iruta ang iyong tawag sa mga lokal na ahensaya ng medikal, sunog at kapulisan. Sa PSAP, kinukumpirma ng dispatcher ang lokasyon ng tumatawag, tinutukoy niya ang uri ng emergency at nagpapasya siya kung aling mga emergency response team (koponan ng pagtugon sa emergency) ang dapat na abisuhan.

Awtomatikong inuulat ng karamihan ng tradisyunal na wireline 911 system sa PSAP ang numero ng telepono at lokasyon ng mga tawag, isang kapabilidad na tinatawag na "Enhanced 911" o "E911." Gamit ang impormasyong ito, makakatawag ang mga kawani ng PSAP kung madidiskonekta ang tawag sa 911, at malalaman din nila kung saan magpapadala ng mga tauhan ng mga serbisyong pang-emergency. Ang serbisyo ng E911 mula sa mga wireline na telepono ay available sa karamihan ng bahagi ng bansa.

Mga wireless na 911 na tawag

Dahil mobile ang serbisyo ng wireless na telepono, mas kumplikado ang pagtukoy sa lokasyon ng wireless na tumatawag sa 911 kaysa sa pagtukoy sa lokasyon ng tumatawag sa 911 gamit ang tradisyunal na wireline, kung saan nauugnay ang mga numero sa isang nakapirming address. Upang mapaigting ang kakayahan ng mga tauhang pang-emergency na tumugon nang magaling at mabisa sa mga tumatawag na nagsasagawa ng mga wireless na tawag sa 911, gumawa ang FCC ng ilang hakbang upang tiyaking magagawa ng mga wireless service provider na awtomatikong available ang impormasyon ng lokasyon sa mga PSAP.

Inaatas ng mga pangunahing patakaran sa 911 ng FCC ang wireless service provider na ipadala ang lahat ng tawag sa 911 patungo sa isang PSAP, naka-subscribe man ang tumatawag sa serbisyo ng provider o hindi.

Inaatas ng mga patakaran ng Phase I Enhanced 911 (E911) ang mga wireless service provider na ibigay sa PSAP ang numero ng telepono ng pinanggalingan ng isang wireless na tawag sa 911 at ang lokasyon ng cell site o base station na nagta-transmit sa tawag.

Inaatas ng mga patakaran ng Phase II E911 ang mga wireless service provider na magbigay ng mas tumpak na impormasyon ng lokasyon sa mga PSAP; partikular ay ang latitude at longitude ng tumatawag. Ang impormasyong ito ay dapat na tumpak sa loob ng 50 hanggang 300 metro depende sa uri ng teknolohiya ng lokasyon na ginagamit.

Inaatas ang mga wireless carrier na sumunod sa mga patakaran sa katumpakan ng lokasyon ng FCC sa isang county-based o PSAP-based na geographic level. Ang mga pamantayang ito ay nalalapat lang sa mga outdoor na pagsusukat, dahil may mga natatanging harang sa loob ng mga gusali.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga wireless na serbisyo ng 911, tingnan ang aming gabay sa Mga Wireless na Serbisyo ng 911 para sa consumer (nasa English).

VoIP at 911

Binibigyang-daan ka ng ilang serbisyo ng VoIP na magsagawa at makatanggap ng mga tawag patungo at mula sa mga regular na numero ng telepono, karaniwan ay gamit ang isang koneksyon sa Internet. Ang ganitong uri ng serbisyo ng VoIP ay tinatawag na serbisyo ng "interconnected VoIP", nagagamit man ang serbisyo sa isang nakapirming lokasyon lang, gaya ng isang tirahan, o nagagamit saanman nagbibiyahe ang user basta't may broadband na koneksyon sa Internet na available.

Simula noong 2005, inatasan ng FCC ang mga interconnected VoIP provider na awtomatikong magbigay ng serbisyo ng 911 sa lahat ng customer bilang isang pangunahin at kinakailangang feature nang hindi kinakailangan ng mga customer na partikular na hilingin ang serbisyong ito. Hindi maaaring payagan ng mga VoIP provider ang kanilang mga customer na "mag-opt out" sa serbisyo ng 911.

Bago masaaktibo ng isang interconnected VoIP service provider ang serbisyo ng isang bagong customer, dapat makuha ng provider sa customer ang pisikal na lokasyon kung saan unang gagamitin ang serbisyo upang matagpuan ng mga tauhan sa mga serbisyong pang-emergency ang mga tumatawag sa VoIP na nagda-dial ng 911. Interconnected Dapat ding magbigay ang mga VoIP provider ng mga paraan para sa lahat ng customer na i-update ang pisikal na lokasyong inirehistro nila sa provider, kung magbabago ito.

  • Dapat i-transmit ng mga interconnected VoIP provider ang lahat ng tawag sa 911, pati isang callback number at ang nakarehistrong pisikal na lokasyon ng tumatawag, patungo sa PSAP sa pamamagitan ng 911 network.
  • Dapat partikular na abisuhan ng lahat ng provider ang mga bago at kasalukuyang customer tungkol sa mga pagkakataon kung saan maaaring hindi maging available ang serbisyo ng 911 sa pamamagitan ng serbisyo ng interconnected VoIP o maaaring malimitahan sa anumang paraan kung ikukumpara sa tradisyunal na serbisyo ng 911. Dapat silang mamahagi ng mga tatak sa lahat ng customer na nagbababala sa kanila kung maaaring maging limitado o hindi available ang serbisyo ng 911 at nagdidirekta sa kanilang ilagay ang mga tatak sa at/o malapit sa aparatong ginagamit kaugnay ng serbisyo ng interconnected VoIP.
  • Ang mga interconnected VoIP provider ay dapat makakuha ng apirmatibong pagkilala mula sa lahat ng kasalukuyang customer na alam nila at nauunawaan nila ang anumang mga limitasyon ng kanilang serbisyo ng 911.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa VoIP at 911, tingnan ang aming gabay sa VoIP at 911 para sa consumer (nasa English).

Pagtawag sa 911 para sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita o pandinig

Ang mga text telephone device (TTY o TDD) ay ginagamit ng mga taong may kapansanan sa pandinig o pagsasalita upang makapagpadala at makatanggap ng mga text message sa pamamagitan ng mga telephone network. Noong nakaraan, sa pangkalahatan ay compatible ang mga wireline telephone at analog cellular network sa mga TTY, ngunit hindi compatible ang mga digital wireless network. Bilang resulta ng mga patakaran ng FCC upang tiyaking makakakumpleto ang mga TTY user ng mga emergency na tawag sa 911, na-upgrade ng mga wireless service provider ang kanilang mga digital network upang maging compatible sa mga TTY. Sa pangkalahatan, magagawa na ngayon ng mga consumer na gumamit ng mga TTY na kumumpleto ng mga tawag gamit ang mga digital wireless phone, kasama ang mga tawag sa 911, kung ang mismong telepono ay TTY-compatible. Upang makakita ng TTY-compatible na digital wireless phone, makipag-ugnayan sa iyong wireless service provider o handset retailer.

Upang mas mapaganda pa ang pangangasiwa sa tawag na pang-emergency para sa mga taong may kapansanan sa pagsasalita o pandinig, inaatas na ngayon ng FCC ang mga Video Relay Service (VRS) at Internet Protocol (IP) Relay service provider na magbigay ng mga regular na sampung digit na numero ng telepono sa kanilang mga subscriber nang sa gayon ay ang mga tawag na pang-emergency ng mga subscriber, kasama ng sampung digit na numero at impormasyon ng lokasyon, ay awtomatikong naruruta sa naaangkop na PSAP. Dapat ipaalam ng mga VRS at IP Relay provider sa kanilang mga subscriber ang tungkol sa mga pamamaraang ito at sa pangangailangang panatilihing napapanahon ang impormasyon ng lokasyon.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pangangasiwa sa tawag na pang-emergency para sa VRS at IP Relay, tingnan ang aming gabay sa consumer (nasa English).

Emergency Alert System (Sistema ng Alerto ng Emergency)

Kung sakaling magkaroon ng emergency, maraming taong umaasa sa radyo at telebisyon upang makatanggap ng mga update sa kung anong nangyayari at kung anong gagawin.

Ang Emergency Alert System (EAS) ay isang pambansa at pampublikong sistemang pambabala na nag-aatas sa mga broadcaster ng TV at radyo, cable television system, wireless cable system, satellite digital audio radio service provider, direct broadcast satellite service provider, at wireline video service provider na bigyan ang Presidente ng kakayahang pangkomunikasyon na makipag-ugnayan sa publiko ng America sa panahon ng isang pambansang emergency. Maaari ding gamitin ang system ng mga pang-estado at lokal na awtoridad upang magbigay ng mahalagang impormasyong pang-emergency gaya ng mga AMBER alert tungkol sa mga nawawalang bata at emergency na impormasyon sa lagay ng panahon na naka-target sa isang partikular na lugar.

Ang FCC, sa pakikipagtulungan ng Federal Emergency Management Agency at ng National Weather Service ng National Oceanic and Atmospheric Administration, ay nagpatupad sa EAS sa pambansang antas. Ang Presidente lang ang makakapasya kung isasaaktibo ang EAS sa pambansang antas, at itinalaga ang pangangasiwa ng tungkuling ito sa FEMA.

Kung masisira ang iyong lokal na tower o studio ng telebisyon o radyo sa isang sakuna, tulad ng isang tornado, maaaring hindi ka makatanggap ng mga emergency na alerto. Gayunpaman, dinisenyo ang EAS nang sa gayon ay kung masisira ang isang link sa pamamahagi ng impormasyon ng alerto, maraming alternatibong mapagkukunan ng babala ang publiko.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa EAS, tingnan ang aming gabay sa EAS para sa consumer (nasa English) o bisitahin ang page ng Emergency Alert System (nasa English).

Mga Wireless na Alerto ng Emergency

Ang FCC, sa pakikipagtulungan ng FEMA at ng industriya ng wireless, ay nagtaguyod ng sistema para sa kaligtasan ng publiko na nagbibigay-daan sa mga customer na may ilang partikular na model ng wireless phone at iba pang enabled na mobile device na makatanggap ng mga mensaheng parang text na naka-target ayon sa lugar na nag-aalerto sa kanila tungkol sa mga paparating na banta sa kaligtasan sa kanilang lugar. Gumagamit ang WEA ng teknolohiya na nagtitiyak na hindi masa-stuck ang mga emergency na alerto sa mga highly congested area, na maaaring mangyari sa mga pangkaraniwang mobile na serbisyo ng boses at text.

Nakakadagdag ang WEA sa umiiral ang Emergency Alert System na ipinapatupad ng FCC at FEMA sa pederal na antas sa pamamagitan ng mga broadcaster at iba pang mga media service provider. Ang WEA at ang EAS ay bahagi ng Integrated Public Alert and Warning System ng FEMA.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa WEA, tingnan ang aming gabay sa WEA para sa consumer.

Accessibility ng impormasyong pang-emergency para sa mga taong may kapansanan sa paningin at pandinig

Inaatas ng FCC ang mga broadcaster, cable operator at satellite TV provider na gawing accessible ang lokal na impormasyong pang-emergency sa mga taong bingi o may kahinaan sa pandinig, at sa mga taong bulag o may kapansanan sa paningin. Samakatuwid, dapat ibigay ang impormasyon pang-emergency sa pamamagitan ng tunog at sa isang biswal na format.

Sa kaso ng mga taong bingi o may kahinaan sa pandinig, ang impormasyong pang-emergency na ibinibigay sa audio na bahagi ng programa ay dapat ibigay gamit ang closed captioning o sa pamamagitan ng iba pang mga paraan ng biswal na presentasyon, gaya ng open captioning, mga pag-crawl o pag-scroll na lumalabas sa screen. Sa kaso ng mga taong may kahinaan sa paningin, accessible dapat ang impormasyong pang-emergency na ibinibigay sa video na bahagi ng isang programa ng balita na may regular na iskedyul o programa ng balita na umaantala sa regular na programa. Nangangailangan ito ng paglalarawan ng impormasyon pang-emergency sa pangunahing audio sa pamamagitan ng boses.

Kung ibibigay ng programmer ang impormasyong pang- emergency sa pamamagitan ng "pag-crawl" o "pag-scroll" habang may regular na programa, ang impormasyong ito ay dapat na may kasamang tunog.

Kung maaapektuhan ng isang emergency ang istasyon ng broadcast o non-broadcast network o distributor, maaaring maging imposible para sa broadcaster, network o distributor na iyon na magbigay ng accessible na impormasyong pang-emergency.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa accessibility ng impormasyong pang-emergency, tingnan ang aming gabay sa consumer.

Pagkawala ng network at kuryente

Itinaguyod ng FCC ang Disaster Information Reporting System (DIRS) para payagan ang mga wireless, wireline, broadcast at cable provider na boluntaryong iulat ang katayuan ng kanilang imprastraktura at mga operasyon sa panahon ng krisis. Ang impormasyon ito ay hindi ginagawang publiko, ngunit pinapayagan nito ang FCC na subaybayan at suriin ang mga serbiyong pangkomunikasyon sa panahon ng krisis. Kaakibat ng DIRS ang Network Outage Reporting System (NORS). Sa pamamagitan ng NORS, inaatas ng FCC ang mga kumpanya ng wireless, wireline, cable at satellite na nagbibigay ng serbisyo ng boses at paging na mag-ulat ng mga malakihang pagkaantala o pagkawala ng serbisyo sa kanilang mga network, at mga pagkaantalang nakakaapekto sa mga pasilidad ng 911 o mga paliparan. Hindi ginagawang pampubliko ang data, ngunit binibigyang-daan nito ang FCC na subaybayan at suriin ang mga pagkaantala at pagkawala ng serbisyo.

Kung mawawalan ng kuryente sa isang emergency, maaaring hindi gumana ang iyong wireline phone, wireless device o VoIP service maliban kung mayroon kang back-up na mapagkukunan ng kuryente. Kung mawawalan ka lang ng kuryente, makakagamit ka pa rin ng tradisyunal na wireline (ngunit hindi cordless) na telepono, dahil gumagamit ng magkaibang circuit o wire ang mga linya ng kuryente at telepono ay may available na back-up na kuryente ang mga pasilidad ng kumpanya ng telepono. Kung pinapanatili mong naka-charge nang puno ang iyong baterya sa iyong wireless phone o iba pang device, dapat ding patuloy na gumana ang mga device na ito kapag nawalan ng kuryente.

Tandaan na dahil maaaring ma-congest ang mga wireless network dahil sa isang emergency, maaaring gumana nang mas maayos ang pagpapadala ng text message kaysa sa pagsasagawa ng voice call. Panghuli, maliban kung mayroon kang de-bateryang TV o radyo, hindi gagana ang mga device na ito kapag nawalan ng kuryente.

Kasalukuyang walang teknikal na kakayahan ang mga 911 call center o PSAP na makatanggap ng mga text, larawan at video.

Kahandaan sa emergency at impormasyon ng krisis

Para sa karagdagang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa panahon ng mga emergency at mga nakakatulong na tip sa kahandaan sa emergency, bisitahin ang website ng Public Safety and Homeland Security Bureau (Kawanihan ng Pampublikong Kaligtasan at Seguridad ng Inang Bayan) ng FCC (nasa English). Maaaring gustuhin mo ring bisitahin ang mga website ng iba pang mga organisasyong pang-emergency ng pederal na pamahalaan na ito:

Ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensya para sa Pamamahala ng Emergency) (nasa English), ay responsable sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa at pagtulong sa mga pang-estado at lokal na pamahalaan at indibidwal na maghanda para sa mga emergency.

Ang Department of Homeland Security (Kagawaran ng Seguridad ng Inang Bayan) (in English), ay responsable para sa paghadlang sa mga pag-atake ng terorista sa loob ng Estados Unidos at pagbawas sa kahinaan ng America laban sa terorismo. Ang National Terrorism Advisory System ng DHS (nasa English) ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga banta ng terorista sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahon at detalyadong impormasyon sa publiko, mga ahensya ng pamahalaan, mga first responder, mga paliparan at iba pang transportation hub, at pribadong sector.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, April 10, 2018