U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Khi các tổ chức từ thiện kêu gọi hỗ trợ, người Mỹ sẽ đáp lại. Tuy nhiên, khi thực hiện phần việc của mình, hãy cẩn thận để đảm bảo tiền của bạn thực sự được dành cho một mục đích xứng đáng.

Những kẻ chuyên gia lừa đảo đánh vào lòng tốt của Người Mỹ trong những thời khắc như vậy, và tính chuyên nghiệp của bọn lừa đảo là tỏ ra vẻ hợp pháp. Vậy nên trước khi trao đi số thẻ tín dụng của bạn hay viết một ngân phiếu, hãy tự mình tìm hiểu rõ đã. Hãy cân nhắc nghiên cứu tính hợp pháp của hội từ thiện với các tổ chức như là Liên minh Cho đi Thông thái của Văn phòng Cải thiện Thương nghiệp, Hoa tiêu Thiện nguyện, Canh gác Thiện nguyện hoặc Ngôi sao Dẫn lối. Bạn cũng có thể kiểm tra với Liên hiệp Quốc gia Viên chức Từ thiện Tiểu bang (nói tiếng Anh) để xem liệu các hội từ thiện có phải được đăng ký trong tiểu bang của bạn, và nếu như vậy, thì liệu hội từ thiện đang liên lạc với bạn có trong hồ sơ không.

Hướng dẫn Người tiêu dùng của FCC (Uỷ ban Thương mại Liên bang) Các Cơn Bão, Hãy Cẩn Trọng với Những Trò Lừa Đảo điểm mặt những trò lừa đảo bảo hiểm nhắm vào cư dân vùng-lũ và cung cấp thêm lời khuyên giúp bảo vệ tiền bạc của bạn khi giúp đỡ cho người khác, chẳng hạn như:

  • Hãy xác minh tất cả các số điện thoại cho việc thiện nguyện. Nếu bạn cần gọi điện thoại cho một hội từ thiện, hãy vào xem trang mạng chính thức của hội từ thiện để chắc chắn rằng số mà bạn có là hợp pháp.
  • Đừng mở các thư điện tử đáng nghi. Nếu bạn nhận được thư điện tử đáng nghi yêu cầu đóng góp hay các hỡ trợ khác, hãy đừng nhấp vào bất kỳ đường dẫn hay mở bất kỳ mục đính kèm nào. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng thư điện tử để tấn công mạo danh và để phát tán phần mềm độc hại.
  • Hãy hoài nghi các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Hãy độc lập xác minh bất kỳ kêu gọi nào cho việc đóng góp từ thiện trước khi bạn cho đi. Nếu bạn đang dùng tin-nhắn-để-đóng-góp, thì hãy kiểm tra số đó với hội từ thiện trước.

Cẩn trọng là câu khẩu lệnh. Nếu một cuộc gọi không được yêu cầu có vẻ khả nghi, hoặc bạn cảm thấy người gọi đang cố gắng áp-đặt bạn phải đóng góp, thì hãy gác máy và đừng trả lời nếu như bạn được gọi lại. Có rất nhiều hội từ thiện hợp pháp mà bạn có thể chủ động liên lạc được.

Dù các hội từ thiện được ngoại lệ khỏi danh sách Không Gọi đối với điện thoại đường dây cố định, bạn vẫn có thể yêu cầu họ ngừng gọi đến cho bạn và họ buộc phải tuân thủ. Các hội từ thiện hợp pháp sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn, nhưng những kẻ gọi điện lừa đảo sẽ không.

Tại FCC, chúng tôi thường nghe được trước-hết về trò lừa đảo qua điện thoại thông qua các khiếu nại mà người tiêu dùng nộp cho chúng tôi. Bạn có thể nộp khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh) về các cuộc gọi tự động (robocall) và tin nhắn tự động (robotext) không mong muốntrò mạo danh, cùng với các vấn đề về hoá đơn viễn thông, dịch vụ và những việc khác mà FCC giám sát. Thông tin về quy trình khiếu nại phi chính thức của FCC, bao gồm cả cách nộp một khiếu nại, và những việc diễn ra sau khi một khiếu nại được nộp lên, thì có sẵn tại Mục Những Câu Hỏi Thường Gặp của Trung tâm Khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh).

 

 

 

   

 

 

Updated:
Thursday, October 6, 2022