KZLZ, LLC, Licensee of Radio Station KZLZ, Kearny, AZ