Ang kasikatan ng mga mobile device ay may ilang hindi inaasahan at minsan ay nakamamatay na kahihinatnan. Malaking bilang ng mga aksidente sa kalsada ang nauugnay sa pagmamaneho nang distracted, kasama ang paggamit ng mga mobile device habang nagmamaneho, na nagreresulta sa pinsala at pagkamatay. Nakaririmarim ang mga pinakakamakailang istatistika sa bansa.

  • Alinsunod sa National Highway Traffic Safety Administration , 3,166 tao ang napatay ng pagmamaneho nang distracted sa 2017 lang, 8.5 porsiyento ito ng kabuuang dami ng pagkamatay sa taong iyon.
  • Humigit-kumulang siyam na tao ang napapatay at mahigit 1,000 ang sugatan araw-araw sa United States sa mga insidenteng iniuulat na may sangkot na distracted na driver, ayon sa CDC .
  • Habang may araw pa sa America, humigit-kumulang 481,000 driver ang gumagamit ng mga cell phone habang nagmamaneho, ulat ng NHTSA.
  • Mga teen ang pinakamalaking age group na nauulat bilang distracted sa panahon ng mga nakamamatay na pagkabangga, ayon sa National Occupant Protection Use Survey .

Anong magagawa mo para makatulong

Magbigay ng malilinaw na tagubilin – Magbigay sa mga bagong driver ng mga simple at malinaw na tagubilin na huwag gamitin ang kanilang mga wireless device habang nagmamaneho. Bago makuha ng mga bagong driver ang kanilang mga lisensya, sabihin na kapag hindi sila tumingin sa kalsada – nang kahit ilang segundo lang – maaari itong magdulot ng pinsala o kahit pagkamatay.

Manguna sa pamamagitan ng halimbawa – Hindi dapat mag-text at mag-drive. Maging halimbawa para sa iba at kung gusto mong mag-text o makipag-usap sa telepono, ihinto at itabi ang sasakyan sa isang ligtas na lugar. Magtakda ng patakaran para sa iyong sarili at mga kasama sa bahay hinggil sa pagmamaneho nang distracted.

Manatiling nakakaalam at maging aktibo – Sabihin sa kapamilya, kaibigan at kinabibilangang organisasyon ang tungkol sa kahalagahan ng pagmamaneho nang walang mga distraction. Dalhin ang impormasyon sa mga paaralan ng iyong mga anak at hilingin na ibahagi ito sa mga mag-aaral at magulang.

Mga batas sa estado

Sa kasalukuyan, walang pambansang ban sa pag-text o paggamit ng wireless phone habang nagmamaneho, pero may ilang estado na nagpasa ng mga batas na nagba-ban ng pag-text o mga wireless phone o nag-aatas ng hands-free na paggamit ng mga wireless phone habang nagmamaneho.

  • Bina-ban ng 16 na estado, ng District of Columbia, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands at Guam ang mga driver na gumamit ng mga hand-held device.
  • Bina-ban ng 38 estado at D.C. ang lahat ng paggamit ng cell phone ng mga baguhang driver, at ipinagbabawal ito ng 21 estado at ng D.C. para sa mga driver ng school bus.
  • Bina-ban ng 47 estado, ng District of Columbia, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands at Guam ang pag-text habang nagmamaneho.

Ang ilang lokalidad ay may mga karagdagang regulasyon sa distracted na pagmamaneho.

Para sa higit pang impormasyon sa mga batas ng estado, bisitahin ang www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/cellphone_laws.html .

Para sa higit pang impormasyon

Para sa higit pang impormasyon at istatistika tungkol sa mga wireless device at pagmamaneho, bisitahin ang https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving .

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Monday, April 8, 2019