Nang dahil sa kasikatan ng mga mobile device, nagkaroon ng ilang hindi nilalayon at kung minsan ay mga nakakamatay na resulta. Ang nakakabahalang bilang ng mga aksidente sa kalsadang nauugnay sa pagmamaneho habang may ginagawang iba, kabilang ang paggamit ng mga mobile device habang nagmamaneho, na nagreresulta sa pinsala o pagkamatay. Nakakagulat ang mga pinakakamakailang pambansang istatistika.

  • Sa Estados Unidos, mahigit 8 tao ang namamatay at 1,161 ang nasasaktan sa mga aksidente araw-araw kaugnay ng mga insidenteng iniulat bilang mga aksidente dahil sa hindi nakatuon ang nagmamaneho.
  • Noong 2015, iniulat ng National Highway Traffic Safety Administration, na 3,477 tao ang namatay at tinatayang karagdagang 391,000 tao ang nasaktan sa mga aksidente sa sasakyan na may kaugnayan sa hindi nakatuon na nagmamaneho.
  • Sa anumang partikular na oras sa umaga sa America, humigit-kumulang 660,000 driver ang gumagamit ng mga cell phone o nagpapagana ng mga electronic device habang nagmamaneho, at hindi na nagbago ang bilang na ito simula 2010.
  • Noong 2015, iniulat ng National Occupant Protection Use Survey na ang paggamit ng handheld na cell phone ay patuloy na naging pinakamataas sa mga 16-24 na taong gulang na driver.

Ang magagawa mo upang makatulong

Magbigay ng mga malinaw na tagubilin – Magbigay sa mga bagong driver ng simple at malinaw na tagubilin na huwag gamitin ang kanilang mga wireless na device habang nagmamaneho. Bago makuha ng mga bagong driver ang kanilang mga lisensya, talakayin ang katotohanan na kapag inialis nila ang kanilang tingin sa kalsada – kahit ilang segundo lang – maaaring may masaktan o mamatay.

Maging mabuting halimbawa –Walang sinuman ang dapat mag-text habang nagmamaneho. Maging isang halimbawa sa ibang tao at kung kailangan mong mag-text o makipag-usap sa telepono, pumarada sa isang ligtas na lugar. Magtakda ng mga panuntunan sa iyong sarili at iyong sambahayan hinggil sa hindi nakatuon na pagmamaneho.

Magkaroon ng kaalaman at maging aktibo –Sabihin sa mga kaibigan, kapamilya at organisasyong kinabibilangan mo ang tungkol sa kahalagahan ng pagmamaneho nang walang sagabal. Ipaalam ang impormasyon sa paaralan ng iyong anak at hilinging ibahagi ito sa mga mag-aaral at magulang.

Mga batas ng estado

Sa kasalukyan, walang pambansang pagbabawal sa pagte-text o paggamit ng wireless na telepono habang nagmamaneho, ngunit may ilang estadong nagpasa ng batas na nagbabawal sa pagte-text o sa mga wireless na telepono o nag-aatas ng hands-free na paggamit ng mga wireless na telepono habang nagmamaneho. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga batas ng estado, bisitahin ang www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/cellphone_laws.html (sa Ingles).

Para sa higit pang impormasyon

Para sa higit pang impormasyon at mga istatistika tungkol sa mga wireless na device at pagmamaneho, bisitahin ang https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving (sa Ingles).

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, August 24, 2017