Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp là một hệ thống báo động công cộng quốc gia thường được các tiểu bang và chính quyền địa phương dùng để gửi đi những thông tin khẩn cấp quan trọng, chẳng hạn như các cảnh báo về thời tiết hoặc báo động AMBER (Cam hổ phách), đến cho các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua truyền hình và đài phát thanh (radio). Các bên tham gia trong Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp – nhà phát sóng radio và truyền hình, các hệ thống cáp, nhà cung cấp radio và truyền hình vệ tinh, và bên phát hình (video) hữu tuyến – truyền đi các báo động của địa phương và tiểu bang trên cơ sở tự nguyện, nhưng họ được yêu cầu phải truyền đi các cảnh báo của Tổng thống, giúp cho Tổng thống thông báo được với công chúng trong tình trạng khẩn cấp quốc gia. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) làm việc cùng nhau để duy trì Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp và Cảnh báo Khẩn cấp Vô tuyến (Trang web tiếng Anh), vốn là hai thành phần chính trong hệ thống báo động công cộng quốc gia. Các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang được ủy quyền sẽ khởi tạo các cảnh báo để truyền tải chúng thông qua hệ thống.

Phần lớn các cảnh báo trong Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp là từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia để đáp ứng cho các sự kiện thời tiết cực đoan, nhưng cũng có ngày càng nhiều các báo động được gửi đi từ cơ quan chính quyền tiểu bang, địa phương, vùng lãnh thổ và vùng đất thuộc bộ lạc.

FEMA chịu trách nhiệm kích hoạt và kiểm tra Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp ở mức độ quốc gia.

Vai trò của FCC trong Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp là gì?

FCC thiết lập các tiêu chuẩn vận hành cho các bên tham gia Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp, các quy trình để các bên tham gia làm theo trong trường hợp hệ thống được kích hoạt, và kiểm tra các yêu cầu đối với các bên tham gia. FCC không khởi tạo hay truyền tải các cảnh báo.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, December 20, 2019