U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các cuộc gọi 911 do nhỡ tay có thể khiến cho nhân sự và tài nguyên an toàn công cộng bị trệch hướng khỏi các cuộc gọi 911 cho các trường hợp khẩn cấp thực sự.

Nhiều mẫu điện thoại vô tuyến đời cũ được trang bị tính năng tự-động-quay-số 911. Nếu bạn có một chiếc điện thoại đời cũ, bạn có thể không hề biết về tính năng đó hay rằng là tính năng đó đã được kích-hoạt-sẵn bởi nhà sản xuất hay nhà bán lẻ. Các mẫu điện thoại vô tuyến mới hơn thông thường yêu cầu bạn phải kích hoạt tính năng gọi 911 tự động để tính năng đó có thể hoạt động.

Khi tính năng tự-động-quay-số đã được kích hoạt, việc nhỡ tay quay số 911 có thể xảy ra, nhất là khi các điện thoại có thiết kế màn-hình-mở đụng chạm với các vật dụng khác trong ví, cặp, hay túi quần.

Bạn có thể giúp đỡ giảm thiểu các cuộc gọi 911 nhỡ tay bằng cách:

  • Hãy khóa bàn phím của bạn, điều này sẽ ngăn điện thoại không phản ứng lại với sự nhấn phím cho tới khi bạn mở khóa bàn phím bằng cách sử dụng một tổ hợp phím nhấn ngắn.
  • Hãy cân nhắc việc tắt tính năng tự-động-quay-số 911 nếu điện thoại của bạn có tính năng đó. Để xác định xem liệu điện thoại của bạn có tính năng này không và cách tắt tính năng đó, hãy kiểm tra thiết lập máy của bạn, hướng dẫn người sử dụng hay trang mạng của nhà sản xuất, hoặc gọi cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.