U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Báo động AMBER được cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để thông báo cho công chúng về trẻ em mất tích được cho là do bị bắt cóc.  Các báo động AMBER chỉ được dùng cho những vụ bắt cóc trẻ em nghiêm trọng nhất, khi mà nhà chức trách tin là trẻ đang chịu nguy hiểm cận kề về thương tổn thể chất nghiêm trọng hay tử vong. Mục tiêu của Các báo động AMBER là để bổ sung thêm hàng triệu tai mắt để quan sát, nghe ngóng và giúp đỡ trong việc đưa trẻ trở về an toàn và bắt giữ được kẻ bắt cóc.

Báo động hoạt động như thế nào

Viên chức thực thi pháp luật phát Báo động AMBER với hình ảnh và thông tin về trẻ mất tích và những kẻ tình nghi bắt cóc, cùng với các số liên lạc để báo cáo chỉ điểm hay cung cấp thông tin. Các báo động được gửi đến các đài phát thanh và truyền hình và các đại lý TV cáp có sử dụng Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp để chuyển tiếp thông tin đến cho các cộng đồng địa phương xuyên suốt Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Các thuê bao của những nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến có tham gia cũng có thể nhận được Các thông báo AMBER dưới dạng tin nhắn văn bản trên thiết bị vô tuyến của họ mà không bị tính phí. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến của bạn để xác định xem liệu họ có tham gia trong chương trình này không.  FCC (Uỷ ban truyền thông liên bang) yêu cầu Các báo động AMBER được gửi bằng Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp phải bao gồm đường dẫn mạng đến các hình ảnh của trẻ mất tích và các số điện thoại gọi cho cơ quan thực thi pháp luật.

Việc bạn có thể làm

Nếu như bạn trông thấy một trẻ nhỏ, người lớn hay phương tiện khớp với mô tả của Báo động AMBER, thì hãy ngay lập tức gọi cho số điện thoại được cung cấp trong Báo động AMBER và cung cấp cho nhà chức trách nhiều thông tin nhất có thể.

Nếu bạn tin rằng một trẻ nhỏ đang mất tích, thì bạn nên ngay lập tức liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, rồi gọi cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích & Bị lợi dụng qua số 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678). Thông tin thêm về các tài nguyên khả dụng có thể tìm thấy tại missingkids.org/MissingChild (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.