U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ cáp tính phí dịch vụ hoặc thiết bị bạn không yêu cầu hoặc không đồng ý, bạn có thể đã trải nghiệm “thanh toán tùy chọn tiêu cực”.  Tương tự như “nhồi nhét” -- khi các công ty điện thoại tính cước phí trái phép vào hóa đơn điện thoại của khách hàng -- việc thanh toán tùy chọn tiêu cực sẽ gây gánh nặng cho khách hàng với trách nhiệm liên lạc với một công ty truyền hình cáp để tranh cãi các khoản phí và được hoàn tiền.

Các nhà cung cấp dịch vụ cáp bị cấm tính phí thuê bao dịch vụ hoặc thiết bị mà họ không yêu cầu. Bạn phải đồng ý với những điều khoản như thuê bao kênh cao cấp, hộp set-top hoặc máy ghi video kỹ thuật số trước khi công ty truyền hình cáp của bạn có thể tính phí cho bạn. Công ty cáp không thể đơn giản cho phép bạn chọn không tham gia sau khi thêm một dịch vụ hoặc thiết bị mới vào hóa đơn của bạn.

Hành động của FCC

Trong một trường hợp thanh toán tùy chọn tiêu cực năm 2016, thuê bao của một công ty truyền hình cáp lớn tuyên bố rằng họ đã bị lập hóa đơn cho việc nâng cấp dịch vụ và thiết bị mặc dù họ đã đặc biệt từ chối. Một số khác cho biết họ không biết về các khoản phí trái phép cho đến khi họ nhận được thiết bị không yêu cầu trong thư, nhận thông báo về các thay đổi tài khoản không được yêu cầu bằng email hoặc tiến hành xem xét hóa đơn hàng tháng của họ.  Người tiêu dùng đã kể ra phải mất khoảng thời gian và năng lượng đáng kể để cố gắng loại bỏ các khoản phí trái phép từ hóa đơn của họ và được hoàn lại tiền.

FCC đã điều tra công ty để giải quyết những khiếu nại này. Giải quyết sau cùng bao gồm một khoản tiền phạt đáng kể và các cam kết ràng buộc từ công ty giúp khách hàng dễ dàng được hoàn lại tiền và các chi phí trái phép sẽ khó được tính hơn cho hóa đơn của bạn (Trang web tiếng Anh).

Điều bạn có thể làm

Các công ty cáp có trách nhiệm đảm bảo rằng các hóa đơn của họ mang chính xác và khách hàng đã chấp nhận bất kỳ và tất cả các chi phí. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến FCC nếu bạn cảm thấy rằng bạn là một nạn nhân của hoạt động thanh toán bất hợp pháp (Trang web tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.