Nếu nhân viên của các đài phát sóng, nhà sản xuất chương trình, người cung cấp chương trình và những người khác chấp nhận hay đồng ý nhận các khoản thanh toán, dịch vụ hoặc các khoản bồi đắp có giá trị khác để trao đổi cho việc phát sóng tài liệu, thì luật pháp liên bang và các quy tắc Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu người phát sóng phải hoàn toàn tiết lộ thực tế này đến khán thính giả vào thời điểm chương trình được phát sóng.

Các quy tắc nói gì

Đạo luật Truyền thông và các quy tắc của FCC yêu cầu rằng:

  • Khi một người được cấp phép phát sóng đã nhận được hoặc được hứa hẹn khoản thanh toán cho việc phát sóng tài liệu chương trình, thì đài phải tiết lộ thực tế đó vào thời điểm tài liệu được phát sóng và xác định ai là người chi trả cho việc đó;
  • Tất cả tài liệu được tài trợ phải được xác định rõ ràng dứt khoát trừ khi chắc chắn là việc đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cấu thành nên việc xác định sự tài trợ;
  • Bất kỳ nhân viên đài phát sóng nào đã nhận hay đã đồng ý nhận thanh toán cho việc phát sóng tài liệu chương trình, và người thực hiện hay hứa hẹn thực hiện thanh toán, phải tiết lộ thông tin này cho đài trước khi phát sóng;
  • Bất kỳ người nào liên quan trong việc cung cấp, sản xuất hay chuẩn bị một chương trình mà nhận được hay thực hiện thanh toán cho việc phát sóng chương trình, hoặc biết về những thoả thuận như thế, phải tiết lộ thông tin này trước khi phát sóng;
  • Những người được cấp phép phát sóng phải tiến hành các nỗ lực hợp lý để nhận được từ nhân viên và nhà cung cấp chương trình của họ thông tin cần thiết để thực hiện các thông báo tài trợ được yêu cầu;
  • Thông tin phải được cung cấp lên theo chuỗi sản sản xuất và phân phối trước thời điểm phát sóng.

Các quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi loại hình tài tiệu chương trình được phát sóng trên sóng radio và các đài truyền hình. Một vài tuy tắc trong số những quy tắc này cũng có thể áp dụng cho phát sóng qua cáp.

Nộp một Đơn khiếu nại

Nếu bạn nghi ngờ một nhà phát sóng đã vi phạm các quy tắc của FCC, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 14, 2017