U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Đạo luật bảo vệ trẻ em trên Internet (CIPA) đã được Quốc hội ban hành vào năm 2000 để giải quyết những mối quan ngại về việc trẻ em truy cập vào nội dung khiêu dâm hoặc độc hại trên Internet. CIPA đặt ra một số yêu cầu nhất định cho các trường học hoặc thư viện được giảm giá cho việc truy cập Internet hoặc cho các kết nối nội bộ thông qua chương trình E-rate – một chương trình giúp cho một vài dịch vụ truyền thông số và các sản phẩm nằm trong mức chi phí mà các trường học và thư viện đủ điều kiện có đủ khả năng chi trả. Vào đầu năm 2001, FCC đã ban hành các quy tắc thực hiện CIPA và cập nhật các quy tắc này trong năm 2011.

CIPA yêu cầu

Các trường học và thư viện thuộc đối tượng điều chỉnh của CIPA sẽ không được hưởng chương trình E-rate trừ khi họ xác nhận rằng họ có một chính sách Internet an toàn bao gồm các biện pháp bảo vệ công nghệ. Các biện pháp bảo vệ phải chặn hoặc lọc việc truy cập Internet vào các hình ảnh: (a) đồi trụy; (b) khiêu dâm trẻ em; hoặc (c) có hại cho trẻ vị thành niên (đối với các máy tính mà trẻ vị thành niên có thể truy cập được). Trước khi áp dụng chính sách Internet an toàn này, các trường học và thư viện phải có thông báo hợp lý và tổ chức ít nhất một buổi giải thích công khai hoặc một cuộc họp đề cập đến việc đề xuất.

Các trường thuộc đối tượng điều chỉnh của CIPA còn phải xác nhận thêm hai yêu cầu: 1) Chính sách Internet an toàn của họ phải bao gồm việc giám sát các hoạt động trực tuyến của trẻ vị thành niên; và 2) theo yêu cầu Bảo vệ Trẻ em trong Đạo luật Thế kỷ 21, họ phải giáo dục trẻ vị thành niên có hành vi ứng xử trực tuyến thích hợp, bao gồm việc tương tác với các cá nhân khác trên các trang mạng xã hội và trong các phòng chat, và nhận thức và đáp lại sự đe doạ trực tuyến.

Các trường học và thư viện thuộc đối tượng điều chỉnh của CIPA bắt buộc phải áp dụng và thực hiện một chính sách Internet an toàn để giải quyết các vấn đề về:

  • Việc trẻ vị thành niên truy cập những vấn đề không phù hợp trên Internet;
  • Sự an toàn và an ninh của trẻ vị thành niên khi sử dụng thư điện tử, phòng chat và các hình thức truyền thông điện tử trực tiếp khác;
  • Sự truy cập không phép, trong đó có hành vi gọi là “hack” và các hoạt động bất hợp pháp khác của trẻ vị thành niên trên mạng;
  • Sự tiết lộ, sử dụng và phổ biến không phép những thông tin cá nhân về trẻ vị thành niên; và
  • Các biện pháp hạn chế trẻ vị thành niên truy cập các tài liệu có hại cho chúng.

Các trường học và thư viện phải xác nhận họ tuân thủ CIPA trước khi họ có thể nhận được sự tài trợ của E-rate.

  • CIPA không áp dụng cho các trường học và thư viện nhận giảm giá chỉ dành cho duy nhất dịch vụ viễn thông;
  • Một người có thẩm quyền có thể vô hiệu hóa biện pháp chặn hoặc lọc trong quá trình sử dụng của người lớn để cho phép truy cập vào các nghiên cứu chân chính hoặc các mục đích hợp pháp khác.
  • CIPA không yêu cầu theo dõi việc sử dụng Internet của trẻ vị thành niên hay người lớn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về CIPA hoặc nộp đơn xin tài trợ E-rate bằng cách liên hệ tại Phòng Trường học và Thư viện của Công ty Phổ cập Dịch vụ Hành chính (USAC) (Trang web tiếng Anh). USAC cũng điều hành một phòng dịch vụ khách hàng để giải đáp các thắc mắc tại số 1-888-203-8100 (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.