Chương trình E-rate của FCC giúp cho các dịch vụ viễn thông liên lạc và thông tin hợp túi tiền hơn với các trường học và thư viện. Với kinh phí từ Quỹ Dịch Vụ Phổ Cập (nói tiếng Anh), E-rate cung cấp các khoản giảm giá cho viễn thông liên lạc, truy cập Internet và các kết nối nội bộ đến cho các trường học và thư viện hội đủ điều kiện.

Sự tăng trưởng không ngừng của các công nghệ học tập kỹ thuật số sáng tạo và nhu cầu kết nối sinh viên học sinh, giáo viên và người tiêu dùng đến với công việc, việc học tập suốt-đời và thông tin đã dẫn đến một sự gia tăng đều đặn nhu cầu về băng thông trong các trường học và thư viện. Trong những năm gần đây, FCC tái chú trọng E-rate từ các dịch vụ viễn thông liên lạc kế thừa sang băng thông rộng, với một mục tiêu là để mở rộng đáng kể truy cập Wi-Fi. Những bước đi để hiện đại hóa chương trình này đang giúp cho E-rate bắt kịp nhu cầu về việc tăng cường truy cập Internet. (Tìm hiểu thêm về việc hiện đại hóa chương trình E-rate. (nói tiếng Anh))

Những lợi ích gì khả dụng trong Chương Trình E-rate?

Các trường học và thư viện hội đủ điều kiện có thể nhận được các giảm giá về viễn thông liên lạc, các dịch vụ viễn thông liên lạc và truy cập Internet, cũng như là các kết nối nội bộ, các dịch vụ băng thông rộng nội bộ được quản trị và việc bảo trì cơ bản các kết nối nội bộ.

Các khoản giảm giá là từ 20 đến 90 phần trăm, với các khoản giảm giá cao hơn dành cho các trường học và thư viện nghèo hơn và ở nông thôn. Người nhận phải trả một vài phần của chi phí dịch vụ.

Hãy xem danh sách các dịch vụ đủ điều kiện (nói tiếng Anh).

Chương trình E-rate hoạt động như thế nào?

Một trường học hay thư viện hội đủ điều kiện xác định các dịch vụ mà họ cần và nộp một yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh tới Công ty Quản trị Dịch vụ Phổ cập. Công ty Quản trị Dịch vụ Phổ cập (USAC) đăng các yêu cầu này trên trang mạng của mình cho nhà bán hàng xem xét. Sau khi cân nhắc các chào hàng tới cho họ, trường học hay thư viện lựa chọn (những) nhà bán hàng ưu tiên của mình và đệ đơn tới USAC để chấp thuận những việc mua hàng mong muốn.

Kế đến, USAC ban hành các cam kết tài trợ cho các ứng viên hội đủ điều kiện. Khi một nhà bán hàng cung cấp các dịch vụ được lựa chọn, hoặc nhà bán hàng hay ứng viên nộp các yêu cầu tới USAC về việc hoàn trả cho các giảm giá đã được chấp thuận.

Yêu cầu đấu thầu và các quá trình đấu thầu cạnh tranh phải tuân thủ theo các quy tắc của FCC và tiểu bang và các yêu cầu về mua sắm ở địa phương.

Để biết thêm thông tin về khả năng hội đủ điều kiện, hãy xem các định nghĩa của USAC (nói tiếng Anh).

Các trường học và thư viện trong khu vực của tôi hưởng lợi ích như thế nào?

Để tìm thấy các trường học và thư viện nào trong khu vực của bạn được hưởng lợi ích từ E-rate, hãy sử dụng công cụ cam kết của USAC (nói tiếng Anh).

Các yêu cầu được ưu tiên như thế nào?

Việc cấp kinh phí được phân bổ trước hết cho các trường và thư viện nghèo nhất, tiếp đến là các ứng viên nghèo-nhất-kế-tiếp, và cứ thế.

Kinh phí khả dụng là bao nhiêu?

Trong năm 2014, FCC đã chấp thuận Mệnh lệnh Hiện đại hoá E-rate Thứ hai, tăng thêm mức trần cho chương trình lên 3,9 tỉ đô la cho việc cấp kinh phí năm 2015, lập chỉ mục theo mức lạm phát tiến tới.

Chương trình E-rate có trùng lặp với các nỗ lực của tiểu bang và địa phương không?

Kế hoạch của FCC bổ sung cho các nỗ lực của các tiểu bang và địa phương để đưa các dịch vụ thông tin và viễn thông liên lạc tiên tiến đến các trường học và thư viện. Khi chương trình E-rate được thiết lập vào năm 1996, chỉ có 14 phần trăm các lớp học K-12 của quốc gia có truy cập Internet.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Monday, February 12, 2018