U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang cho phép người tiêu dùng có cơ hội gửi đơn khiếu nại không chính thức về các vấn đề với các dịch vụ truyền thông do FCC quy định. Các khiếu nại có thể được gửi thông qua Trung tâm Khiếu nại tiêu dùng của FCC (Trang web tiếng Anh),  hỗ trợ kiến thức cho người tiêu dùng về các vấn đề liên lạc và hướng dẫn họ thủ tục khiếu nại.

Các tùy chọn khác để gửi khiếu nại với FCC bao gồm:

  • Điện thoại: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) (nói tiếng Anh); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322); ASL: 1-844-432-2275
  • Thư (vui lòng bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của bạn và các chi tiết đầy đủ nhất có thể về khiếu nại của bạn):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Quá trình khiếu nại phi chính thức không đòi hỏi thủ tục pháp lý phức tạp, không phải nộp lệ phí và không yêu cầu bên khiếu nại hiện diện trước FCC.

Các khiếu nại về hoá đơn thanh toán cước viễn thông hay vấn đề dịch vụ được xử lý bởi Phòng thắc mắc và khiếu nại tiêu dùng của FCC và sẽ được giải quyết với nhà cung cấp của bạn, đơn vị có 30 ngày để trả lời trực tiếp cho bạn với bản sao chép của FCC trong thông tin phản hồi.

Khiếu nại có thể được chia sẻ giữa các cục và văn phòng của FCC để xem xét và điều tra khả thi sâu hơn. Bằng cách gửi đơn khiếu nại tiêu dùng với FCC, bạn đóng góp vào nỗ lực thực thi liên bang và bảo vệ người tiêu dùng ở phạm vi toàn quốc và giúp chúng tôi xác định các xu hướng và theo dõi các vấn đề quan trọng nhất.

FCC không giải quyết mọi khiếu nại cá nhân.

Khiếu nại về các vấn đề không được FCC đề cập

Dù FCC có thể hỗ trợ người tiêu dùng với nhiều loại khiếu nại nhưng vẫn có nhiều vấn đề - như gian lận tiêu dùng hoặc thanh toán cước cáp truyền hình - tốt nhất nên được các cơ quan địa phương, bang, liên bang hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vấn đề này.

Gửi đơn khiếu nại với FTC

Đối với các khoản cước phí trên hóa đơn điện thoại của bạn cho các dịch vụ không phải là điện thoại, hãy gửi đơn khiếu nại của bạn tới Ủy ban Thương mại Liên bang trực tuyến tại FTC(Trang web tiếng Anh), gọi số miễn phí FTC là 1 -877-382-4357 (gọi thoại) hoặc 1-866-653-4261 (TTY(điện thoại văn bản)), hoặc viết thư cho:

Federal Trade Commission
600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20580

Khiếu nại về dịch vụ điện thoại hoặc cáp địa phương

Nếu bạn gặp sự cố với dịch vụ điện thoại địa phương, bao gồm hỗ trợ danh mục, hoặc dịch vụ điện thoại trong tiểu bang của bạn, hãy liên hệ với ủy ban dịch vụ công cộng của tiểu bang của bạn. Thông tin liên lạc cho ủy ban dịch vụ công cộng của tiểu bang của bạn có thể được tìm thấy tại www.naruc.org/commissions.cfm  (Trang web tiếng Anh)  hoặc trong trang màu xanh hoặc phần chính phủ của danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

Đối với vấn đề về mức cước dịch vụ truyền hình cáp cơ bản hoặc chất lượng dịch vụ truyền hình cáp mà bạn không thể giải quyết trực tiếp với công ty, hãy liên hệ với Cơ quan Nhượng quyền Địa phương (Local Franchising Authority - LFA). Thông tin liên lạc cho LFA của bạn có thể được tìm thấy trong hóa đơn dịch vụ cáp hoặc trong danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

Ngoài ra, Văn phòng Cải thiện Kinh doanh (Better Business Bureau - BBB) của tiểu bang hoặc địa phương của bạn, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng hoặc Văn phòng Chưởng lý của bang có thể hỗ trợ cho bạn. Một lần nữa, kiểm tra danh sách trong danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.