U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các quy tắc của FCC yêu cầu các nhà khai thác truyền hình cáp phục vụ từ 1000 thuê bao trở lên để duy trì một số hồ sơ lưu trữ nhất định và chuẩn bị sẵn cho thanh tra công khai khi có yêu cầu tại một địa điểm có thể tiếp cận được.

Những hồ sơ lưu trữ nào công ty cáp cần duy trì cho thanh tra công khai?

Các công ty cáp phải giữ các tài liệu này cho thanh tra công khai tại một địa điểm dễ tiếp cận.

  • Hồ sơ lưu trữ về quảng cáo chính trị
  • Xác nhận tài trợ
  • Báo cáo cơ hội việc làm bình đẳng
  • Hồ sơ lưu trữ cho quảng cáo trong chương trình cho trẻ em
  • Vị trí của văn phòng địa phương chính của hệ thống
  • Các thỏa mãn yêu cầu bắt buộc cho các đài phát sóng truyền hình của hệ thống

Các yêu cầu khác bao gồm:

  • Các hồ sơ thanh tra công khai phải được sẵn sàng cung cấp vào bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc bình thường.
  • Các nhà khai thác cáp phải tôn trọng các yêu cầu trực tiếp cho việc sao chép các tài liệu có trong hồ sơ thanh tra công khai và có thể bị tính một khoản phí hợp lý cho các bản sao.
  • Các yêu cầu sao chép tài liệu phải được hoàn thành trong một thời gian hợp lý, không quá bảy ngày.

Các nhà khai thác cáp có thể lựa chọn, nhưng không bắt buộc, tôn trọng các yêu cầu cho các bản sao bằng đường bưu điện. Các yêu cầu trực tiếp phải được tôn trọng.

Thông tin thêm về các tài liệu công khai

FCC hiện yêu cầu hầu hết tất cả các tài liệu thông tin công khai của các đài phát sóng, hệ thống cáp, nhà cung cấp DBS, và các đối tượng được cấp giấy phép SDARS được đăng trực tuyến. Tìm hiểu thêm tại publicfiles.fcc.gov/about-station-profiles (Trang web tiếng Anh).

Yêu cầu về bảo mật thông tin cho thuê bao

Do các công ty truyền hình cáp thường phải thu thập thông tin từ các thuê bao để cung cấp dịch vụ và thực hiện thanh toán, các quy tắc FCC cũng nhấn mạnh đến các mối quan tâm về bảo mật. Các công ty được yêu cầu thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của thuê bao. Xem hướng dẫn tiêu dùng, Protecting Your Privacy: Phone and Cable Records (Trang web tiếng Anh), để biết thêm chi tiết.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.