Các quy tắc của FCC ngăn không cho các công ty điện thoại đột ngột đình chỉ hoặc giảm bớt dịch vụ vì bất cứ lý do gì, kể cả phá sản. Các quy tắc, cũng áp dụng cho dịch vụ Truyền giọng nói trên Giao thức IP (VoIP), được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi sự thay đổi đổi hoặc chấm dứt dịch vụ đột ngột và cho phép có thời gian để dàn xếp với nhà cung cấp khác.

Các yêu cầu về thông báo cho người tiêu dùng đối với những thay đổi về dịch vụ điện thoại

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ có kế hoạch đình chỉ hoặc giảm bớt dịch vụ đường dây được yêu cầu phải:

  • Thông báo cho các khách hàng bị ảnh hưởng bằng văn bản về những kế hoạch như vậy và báo cho họ biết về quyền của họ để đệ trình ý kiến với FCC.
  • Yêu cầu sự cho phép từ FCC sau khi thông báo cho khách hàng.
  • Tiếp tục cung cấp dịch vụ tạm thời – 31 ngày đối với nhà cung cấp nhỏ và 60 ngày đối với nhà cung cấp lớn hơn – sau khi FCC phát hành một thông báo công khai và thu thập ý kiến về đề nghị của nhà cung cấp dịch vụ. FCC có thể kéo dài ngày hết hạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế phải thông báo trước 60 ngày cho khách hàng.

Đệ trình phản đối các thay đổi với FCC

Nếu bạn phải đối một kế hoạch của nhà cung cấp về đình chỉ hoặc giảm bớt dịch vụ, bạn có thể phản hồi thông báo công khai, mà sẽ bao gồm các thủ tục và thời hạn đệ trình ý kiến. FCC sẽ cân nhắc các phản đối và các ý kiến khác khi đánh giá yêu cầu.

FCC thường cấp phép theo một yêu cầu của nhà cung cấp trừ khi các khách hàng không thể nhận được các dịch vụ tương tự hoặc một sự thay thế hợp lý từ nhà cung cấp khác.

Các lựa chọn nếu dịch vụ của bạn được chuyển nhượng

Nếu một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại bán hoặc chuyển nhượng danh sách khách hàng của mình cho một công ty khác, các quy tắc của FCC nói rằng:

  • Công ty mua lại phải cung cấp một thông báo trước 30 ngày cho khách hàng về việc chuyển nhượng, bao gồm giá cước và thông tin dịch vụ.
  • Khách hàng có thể chọn ở lại với công ty mua lại hoặc chọn công ty khác.

Nếu tài khoản của bạn đã được chuyển nhượng cho một công ty mua lại mà không có thông báo thích đáng, bạn có thể được bảo vệ bởi các quy tắc về tráo đổi trái phép của FCC. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Hướng dẫn cho người dùng về tráo đổi trái phép của chúng tôi (Trang web tiếng Anh).

Dịch vụ không dây

Nếu một nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến đình chỉ hoặc giảm bớt dịch vụ của bạn mà không có lý do hoặc thông báo, bỏ mặc bạn mà không có dịch vụ điện thoại thay thế, bạn có thể khiếu nại với FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.