U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

FCC nhận thức được những lừa đảo nhắm vào các ứng viên đài phát thanh FM công suất thấp. Các đương đơn báo cáo rằng họ đã nhận được email hoặc thư mời chào “nâng cấp” thành một đài LPFM hoặc yêu cầu họ mua thiết bị hoặc dịch vụ mà có thể không hữu ích hoặc không cần thiết. Các thủ phạm của những lừa đảo này có thể đề cập đến thiết bị hoặc trạm như là một “thiết bị Phần 15 (Part 15 device)” hoặc “máy phát Phần 15 (Part 15 transmitter)”.

Các thiết bị hoặc máy phát tín hiệu phần 15 là máy phát điện có công suất thấp, không được cấp phép. Ví dụ về các loại máy phát này là điện thoại không dây, màn hình cho em bé, các thiết bị mở cửa nhà xe, hệ thống an ninh mạng gia đình không dây và hàng trăm loại thiết bị điện tử thông dụng sử dụng rất ít năng lượng. Nhà khai thác thiết bị Phần 15 không bắt buộc phải có giấy phép từ FCC để sử dụng chúng.

Những đối tượng lừa đảo quảng cáo các thiết bị Phần 15 như là một phương tiện để bắt đầu một đài phát thanh LPFM. Một số thủ phạm đã khuyên những ứng viên tiềm năng sử dụng chuyên môn / dịch vụ của họ với một khoản phí để ngăn chặn FCC từ chối đơn xin phép của họ.

Phương pháp giảm nguy cơ

Đừng bị lừa khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ không cần thiết.  Mua thiết bị hoặc máy phát Phần 15 sẽ không tự động cho phép bạn bắt đầu đài phát thanh LPFM. FCC toàn quyền cấp phép tất cả các giấy phép cho các đài phát thanh LPFM. Giấy phép mang tin1h miễn phí và được yêu cầu trước khi xây dựng hoặc hoạt động của đài có thể bắt đầu.

Để bắt đầu một đài phát thanh LPFM, những ứng viên tiềm năng phải nộp đơn trong một khoảng thời gian nhất định, khi thời gian có thể nộp hồ sơ được mở ra. Khi các ngày có thể nộp hồ sơ mới được công bố, các thông báo được đăng trên trang web FCC tại www.fcc.gov/lpfm (Trang web tiếng Anh). Thông tin về cách thức nộp hồ sơ xin giấy phép được bao gồm tại trang web trên.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.