U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thỉnh thoảng nhận được các khiếu nại từ người tiêu dùng về phát sóng quảng cáo. Những khiếu nại này quan ngại về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm:

  • Bản chất của những sản phẩm được quảng cáo
  • Việc chọn thời điểm của những quảng cáo nhất định
  • Quảng cáo thương mại được cho là không đứng đắn hay nhạt nhẽo
  • Các quảng cáo sai trái và lừa gạt

Liệu có các luật nhằm hạn chế tài liệu mà các trạm có thể phát sóng không?

Các trạm bị hạn chế phát sóng tài liệu quảng bá những trò xổ số nhất định; quảng cáo xì gà, xì gà cỡ nhỏ hay các sản phẩm thuốc lá không khói; hoặc tiếp nối một sự gian lận. Một vài quảng cáo cũng có thể vi phạm các quy định thuộc vào quyền tài phán của những cơ quan liên bang khác, như là Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hay Ủy ban Thương mại Liên bang.

Ngoài ra, các luật liên bang nghiêm cấm hoặc giới hạn ngôn ngữ tục tĩu, khiếm nhã hay báng bổ. Việc phát sóng tục tĩu thì bị cấm trong mọi thời điểm, trong khi đó việc phát sóng khiếm nhã hay báng bổ thì bị cấm trong những giờ nhất định. Để có thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về Việc phát sóng Tục tĩu, Khiếm nhã và Báng bổ.

Nếu tôi nghĩ rằng một quảng cáo xác định là sai trái hay lừa gạt thì sao?

Người phát sóng chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn tài liệu phát trên đài của họ, bao gồm cả các quảng cáo. FCC mong muốn là những người phát sóng sẽ có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng họ phục vụ và hành động với sự cân nhắc hợp lý để đảm bảo rằng các quảng cáo được phát trên các đài của họ là không sai trái hay lừa gạt.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) có trách nhiệm chính trong việc quyết định liệu quảng cáo xác định thì có sai trái hay lừa gạt không, và trong việc hành động chống lại những người tài trợ những tài liệu như thế. Bạn có thể nộp một đơn khiếu nại trực tuyến với FTC (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.