U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có một thể loại giấy phép radio đặc biệt gọi là Radio FM Công suất Thấp để tạo cơ hội cho nhiều tiếng nói hơn có thể được nghe trên radio. Dịch vụ radio LPFM bao gồm hai loại đài radio: Các đài 100-watt, trải rộng ra một khu vực có bán kính xấp xỉ ba dặm rưỡi, và các đài 10-watt, mà thông thường trải rộng ra một khu vực với một bán kính từ một đến hai dặm.

Ai đủ tư cách có giấy phép LPFM?

Để đủ điều kiện có giấy phép LPFM, bạn phải là:

  • Một cơ quan chính phủ hay cơ quan giáo dục phi-lợi-nhuận, ví dụ như là một trường công hoặc tư thục hay là đại học tiểu bang hoặc đại học tư thục.
  • Một tổ chức, hiệp hội hay thực thể phi-lợi-nhuận với một mục đích giáo dục, như là một nhóm cộng đồng, tổ chức dịch vụ công cộng hay tổ chức sức khoẻ công cộng, nhà cung cấp dịch vụ khuyết tật hoặc tổ chức dựa trên nền-tảng-đức-tin.
  • Một thực thể chính phủ hoặc phi-lợi-nhuận cung cấp sự an toàn công cộng địa phương hay dịch vụ vận chuyển, như là một ban cứu hoả tình nguyện, cơ quan chính quyền địa phương hay cơ quan vận chuyển tiểu bang.

Thêm vào đó, những bên xin giấy phép LPFM phải được bố trí tại cộng đồng mà họ dự định phát sóng. Một tổ chức được xem là bố-trí-tại-cộng-đồng nếu:

  • Họ có trụ sở chính vật lý hay một cơ sở trong vòng 10 dặm của ăng ten truyền tải được đề xướng.
  • Bảy-mươi-lăm phần trăm ban điều hành của họ cư trú trong vòng 10 dặm của ăng ten truyền tải được đề xướng.
  • Họ là một tổ chức phi-lợi-nhuận hay tổ chức an toàn công cộng chính phủ mà dự định phát sóng trong khu vực thuộc thẩm quyền pháp lý của họ.

Ai thì không đủ tư cách?

Các giấy phép LPFM sẽ không được cấp cho cá nhân hay các thực thể thương mại. Ngoài ra, các nhà phát sóng hiện hữu, các nhà vận hành hệ thống truyền hình cáp, nhà xuất bản báo chí, và các thực thể truyền thông đại chúng khác thì không đủ tư cách cho giấy phép LPFM.

Làm thế nào để tôi có thể đăng ký được một đài LPFM?

FCC đã phát triển một chương trình phần mềm máy tính gọi là Bộ Tìm Kênh LPFM (LPFM Channel Finder) (bằng Tiếng Anh) để giúp các bên xin LPFM tiềm năng tìm được một kênh khả dụng trong khu vực của họ. FCC sẽ trước hết là chấp nhận các đơn xin cho các đài 100-watt, theo sau đó là đơn xin cho các đài 10-watt.

FCC sẽ ra thông báo ít nhất 30 ngày, thông qua một Thông báo Công cộng và/hoặc trang mạng FCC (bằng Tiếng Anh) khi mà một cơ hội nộp đơn là khả dụng trong tiểu bang của bạn. Không có chi phí nào cho việc nộp đơn xin phép xây dựng một đài LPFM hay một giấy phép để vận hành một đài LPFM. Một cho phép xây dựng được cấp bởi FCC là yêu cầu cần có trước khi một bên nộp đơn được phép xây dựng một đài LPFM và một giấy phép được cấp bởi FCC là yêu cầu phải có trước khi việc vận hành một đài LPFM có thể bắt đầu.

Nếu có một số đơn xin LPFM trong cùng khu vực, thì việc cạnh tranh giữa các đơn xin sẽ được giải quyết thông qua một quy trình trao một điểm cho mỗi bên nộp đơn dựa trên:

  • Sự hiện diện của tổ chức trong cộng đồng cho ít nhất là hai năm.
  • Một nghĩa vụ phát sóng ít nhất 12 giờ mỗi ngày.
  • Một nghĩa vụ phát sóng ít nhất tám giờ cho chương trình có-nguồn-gốc-địa-phương mỗi ngày.

Bên nộp đơn được nhiều điểm nhất sẽ nhận được sự cho phép xây dựng.

Nếu có sự hòa nhau sau khi mà các điểm đã được kiểm đếm, thì các bên nộp đơn cạnh tranh sẽ được khuyến khích chia sẻ một giấy phép. Các bên nộp đơn cạnh-tranh-trước-đây mà nộp lại đơn xin của họ chung với nhau sẽ được cho phép cộng tổng các điểm của họ và so sánh tổng của họ với bất kỳ bên nộp đơn nào khác cho một giấy phép.

Phí tổn là bao nhiêu để thiết lập một đài LPFM?

Chi phí xây dựng và vận hành một đài radio LPFM có thể khác biệt lớn, tuỳ theo loại và chất lượng của trang thiết bị phòng thu và phát sóng được sử dụng, cũng như là bởi việc liệu một tháp là có cần hay không. Thông tin thêm về sự khả dụng và chi phí của trang thiết bị radio thì có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là các tạp chí điện tử định kỳ.

Tổ chức của tôi có thể nộp đơn như thế nào?

Việc nộp đơn cho các đài LPFM mới, các cấp phép xây dựng, hay cho các thay đổi lớn đối với cấp phép hay giấy phép LPFM chỉ có thể được nộp trong những ngày được chỉ định cho một cơ hội nộp đơn xin phép. Việc nộp đơn như thế chỉ có thể được nộp trực tuyến thông qua hệ thống nộp đơn điện tử của Cục Truyền thông đại chúng (bằng Tiếng Anh). Một đơn xin sẽ bị trả lại, mà không được xem xét, nếu như đơn được nhận vào một thời điểm ngoài cơ hội nộp đơn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.