Các thiết bị thoại văn bản (TTY hay Thiết bị Viễn thông cho Người điếc TDD) được sử dụng bởi những người có khuyết tật về thính lực hay giao tiếp để gửi và nhận tin nhắn văn bản qua các mạng điện thoại. Trong quá khứ, các mạng điện thoại hữu tuyến và mạng phân ô sóng tương tự (analog) thường tương thích với TTY, nhưng các mạng vô tuyến kỹ thuật số thì không. Như một kết quả từ các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhằm đảm bảo rằng người dùng TTY có thể hoàn tất các cuộc gọi 911 khẩn cấp, là việc các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến đã nâng cấp mạng kỹ thuật số của họ để tương thích với TTY. Người tiêu dùng giờ đây thông thường đều có thể sử dụng TTY để hoàn tất các cuộc gọi với điện thoại vô tuyến kỹ thuật số của họ, bao gồm cả các cuộc gọi 911, nếu như là bản thân chiếc điện thoại tương-thích-TTY. Để tìm được một điện thoại vô tuyến kỹ thuật số tương-thích-TTY, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hay nhà bán lẻ thiết bị cầm tay của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, February 15, 2018