Các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) theo Mục 255 Đạo luật Truyền thông yêu cầu các nhà sản xuất trang thiết bị viễn thông và các nhà cung cấp dịch vụ phải làm sao cho sản phẩm và dịch vụ của họ có thể tiếp cận được cho người bị khuyết tật, nếu như việc tiếp cận như thế là có thể thực hiện một cách sẵn sàng. Khi mà việc tiếp cận là không thể thực hiện một cách sẵn sàng, thì các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ phải làm cho thiết bị và dịch vụ của họ tương thích với các thiết bị ngoại vi và trang thiết bị chuyên dụng cho cơ ngơi của khách hàng thông thường được sử dụng bởi người bị khuyết tật, nếu như sự tương thích như thế là có thể thực hiện một cách sẵn sàng.

Các sản phẩm và dịch vụ được bao hàm trong Mục 255

Các quy tắc FCC bao hàm tất cả phần cứng và phần mềm trang thiết bị mạng điện thoại và trang thiết bị viễn thông được sử dụng ở nhà hay văn phòng. Những trang thiết bị như vậy bao gồm điện thoại, điện thoại vô tuyến cầm tay, máy điện thư (fax), máy trả lời tự động và máy nhắn tin.

Các quy tắc FCC bao hàm những dịch vụ viễn thông cơ bản và đặc biệt, gồm có các cuộc gọi điện thoại thông thường, chờ cuộc gọi, quay số nhanh, chuyển tiếp cuộc gọi, hỗ trợ danh mục được-máy-tính-cung-cấp, theo dõi cuộc gọi, nhận dạng người gọi, theo dấu cuộc gọi và quay số lại, cũng như là thư thoại và các hệ thống phản hồi thoại tương tác cung cấp cho người gọi các chỉ mục lựa chọn.

Các định nghĩa

Có thể tiếp cận truy cập được: Một sản phẩm hay dịch vụ được xem là có thể tiếp cận truy cập được nếu như chúng cung cấp phần đầu vào, các chức năng điều khiển và cơ khí tiếp cận truy cập được, cũng như là phần đầu ra, các chức năng hiển thị và điều khiển tiếp cận truy cập được. Ví dụ như là, một máy nhắn tin mà có cả điều khiển âm thanh và hình ảnh cho việc nhập vào thông tin, cũng như là có cả phương thức âm thanh và hình ảnh cho việc truy xuất tin nhắn, sẽ là tiếp cận truy cập được với người bị mù hay bị điếc.

Có thể sử dụng được: Để một sản phẩm hay dịch vụ là có thể sử dụng được, thì người bị khuyết tật phải có thể tìm hiểu về và vận hành các tính năng của sản phẩm hay dịch vụ một cách hiệu quả. Yêu cầu này bao gồm việc cung cấp tiếp cận đến thông tin và tài liệu cho sản phẩm hay dịch vụ, bao gồm các chỉ dẫn và hướng dẫn người dùng. Ngoài ra, các công ty cũng phải cung cấp truy cập tương đương có hoạt động đến các dịch vụ hỗ trợ, như là đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật hay cơ sở dữ liệu, các tổng đài điện thoại, trung tâm dịch vụ, dịch vụ sửa chữa và dịch vụ hóa đơn.

Tương thích: FCC yêu cầu rằng, khi mà việc có thể tiếp cận truy cập là không thể thực hiện được một cách sẵn sàng, một sản phẩm hay dịch vụ phải được làm cho tương thích với các thiết bị ngoại vi hay trang thiết bị chuyên dụng, nếu sự tương thích là có thể thực hiện được một cách sẵn sàng. Các thiết bị ngoại vi là thiết bị giúp cho các sản phẩm và dịch vụ viễn thông có thể tiếp cận truy cập được đối với các cá nhân bị khuyết tật. Những ví dụ là thoại văn bản (TTY), các thiết bị tín hiệu thị giác và bộ khuếch đại. Để đạt được tính tương thích, các quy tắc FCC yêu cầu:

 • truy cập điện tử từ bên ngoài đến tất cả thông tin và các cơ chế điều khiển
 • một điểm kết nối cho các thiết bị xử lý âm thanh bên ngoài
 • khả năng kết nối với TTY
 • khả năng sử dụng các tín hiệu TTY

Xác định các nhu cầu tiếp cận truy cập

Các công ty nên tham gia vào nhiều hoạt động để xác định các rào cản đối với việc tiếp cận truy cập và khả năng sử dụng. Ví dụ như:

 • Khi tiến hành nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, kiểm tra, trình diễn thí điểm và thử nghiệm sản phẩm, các công ty nên bao gồm cả các cá nhân bị khuyết tật vào trong các nhóm mục tiêu cho các hoạt động đó.
 • Các công ty nên làm việc hợp tác với các tổ chức có-liên-quan-đến-khuyết-tật.
 • Các công ty nên tiến hành những nỗ lực hợp lý để kiểm tra các giải pháp tiếp cận truy cập với người bị khuyết tật.

Khi nào thì các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ phải đánh giá các nhu cầu tiếp cận truy cập?

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ phải đánh giá khả năng tiếp cận truy cập, khả năng sử dụng và tính tương thích của trang thiết bị và dịch vụ của họ sớm và nhất quán nhất có thể xuyên suốt trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất của họ. Ngoài ra, các công ty phải xem xét lại các sản phẩm của họ cho khả năng tiếp cận truy cập ở mọi "cơ hội tự nhiên", bao gồm khi họ thiết-kế-lại sản phẩm, nâng cấp dịch vụ, hay khi thay đổi đáng kể cách thức họ nhóm sản phẩm và dịch vụ vào các gói. Các thay đổi về tô điểm mà không làm thay đổi thiết kế thực tế của sản phẩm có thể không kích hoạt nhu cầu tái đánh giá tiếp cận truy cập.

Các công ty có cần xem xét lại tất cả sản phẩm và dịch vụ của họ về khả năng tiếp cận truy cập và khả năng sử dụng không?

Có. Khả năng tiếp cận truy cập và khả năng sử dụng phải được đánh giá cho các sản phẩm và dịch vụ riêng biệt. Các tính năng tiếp cận truy cập mà có thể được kết hợp vào thiết kế của các sản phẩm hay dịch vụ mà cần ít hoặc không có khó khăn hay chi phí thì phải được đưa vào mỗi sản phẩm và dịch vụ.

FCC sẽ xác định những hành động nào là có thể thực hiện được một cách sẵn sàng ra sao?

Tiêu chuẩn "có thể thực hiện được một cách sẵn sàng" yêu cầu các công ty kết hợp các tính năng tiếp cận truy cập dễ dàng đạt được mà không phải chịu nhiều khó khăn hay chi phí. Để xác định điều gì là có thể thực hiện được một cách sẵn sàng, các công ty phải cân bằng những chi phí và bản chất của việc tiếp cận truy cập được yêu cầu với tài nguyên sẵn có của họ. Các công ty có nguồn lực lớn sẽ cần phải làm nhiều hơn để đạt được tiếp cận truy cập so với các công ty có ngân sách nhỏ hơn.

FCC sẽ thực hiện xác định việc có thể thực hiện được một cách sẵn sàng trên nguyên tắc dựa trên từng-trường-hợp.

Kiến trúc mạng có được bao hàm trong các quy tắc Mục 255 của FCC không?

Ngoài việc bao hàm các trang thiết bị và dịch vụ, các quy tắc FCC yêu cầu kiến trúc mạng phải được thiết kế theo một cách không cản trở tiếp cận truy cập với người bị khuyết tật. Kiến trúc mạng bao hàm mạng lưới điện thoại chuyển mạch công cộng, và bao gồm phần cứng hay phần mềm cơ sở dữ liệu liên quan đến việc định tuyến các dịch vụ viễn thông.

Làm thế nào để tôi có thể liên lạc với các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ cho các quan ngại về tiếp cận truy cập?

Mặc dù không được yêu cầu phải làm như vậy, bạn có thể muốn liên lạc với một nhà sản xuất hay nhà cung cấp dịch vụ trước khi nộp một đơn khiếu nại với FCC. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà sản xuất trang thiết bị phải cung cấp cho FCC tên và thông tin liên lạc của người (hay những người) trong công ty họ có thẩm quyền giải quyết các đơn khiếu nại về khả năng tiếp cận truy cập. FCC để thông tin này khả dụng cho những người tiêu dùng có mong muốn liên lạc trực tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng của công ty về các câu hỏi cho khả năng tiếp cận truy cập, các quan ngại, hay khiếu nại. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc này trên trang mạng của FCC, bằng cách gửi một thư điện tử đến dro@fcc.gov, hoặc bằng cách gọi số 202-418-2517 (thoại) hoặc 202-418-2922 (TTY).

Nộp một đơn khiếu nại với FCC

Để thực thi Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt, FCC đã thay đổi cách thức họ giải quyết các đơn khiếu nại về tiếp cận truy cập các dịch vụ và trang thiết bị viễn thông.

Trước khi mà một đơn khiếu nại không chính thức có thể được nộp lên, người tiêu dùng bị khuyết tật (hay các đại diện của họ) phải yêu cầu sự trợ giúp từ Văn phòng về Các Quyền của Người khuyết tật của FCC. Văn phòng về Các Quyền của Người khuyết tật sẽ làm việc cùng người tiêu dùng và công ty trong ít nhất 30 ngày để cố gắng giải quyết sự cố về tiếp cận truy cập.

Cách tốt nhất để cung cấp thông tin mà Văn phòng về Các Quyền của Người khuyết tật cần có để hỗ trợ cho bạn, là hoàn thiện Yêu cầu Hỗ trợ Tranh chấp (Biểu mẫu RDA bằng Tiếng Anh) trực tuyến. Bạn cũng có thể tải xuống hoặc in ra Biểu mẫu RDA bằng Tiếng Anh. Nếu bạn sử dụng phương thức sau, thì hãy hoàn thiện và đệ trình yêu cầu đã được tải xuống/in ra của bạn cùng bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào tới cho Văn phòng về Các Quyền của Người khuyết tật bằng cách gửi thư điện tử đến dro@fcc.gov (bằng Tiếng Anh), bằng cách gửi điện thư (fax) đến số 202-418-0037, hoặc bằng thư tín gửi tới cho:

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Disability Rights Office
45 Đường L, NE (45 L Street NE)
Washington, D.C. 20554

Nếu bạn không thể lấy hay dùng được Biểu mẫu RDA, thì yêu cầu hỗ trợ của bạn nên gồm có các điều sau:

 • tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử của bạn
 • nếu việc liên lạc bằng điện thoại hay thư điện tử là bất khả tiếp cận cho bạn, thì hãy cho biết phương thức liên lạc mà bạn ưa thích
 • tên của nhà sản xuất hay nhà cung cấp dịch vụ
 • loại thiết bị, số kiểu mẫu, và bất kỳ phần mềm liên quan nào
 • thời điểm mà bạn mua, có được, hay sử dụng (hay đã cố gắng mua, có được, hoặc sử dụng) dịch vụ hoặc trang thiết bị
 • thời điểm mà bạn nhận ra được vấn đề về tiếp cận truy cập
 • cách thức mà dịch vụ hay trang thiết bị không thể tiếp cận truy cập hay sử dụng được cho bạn
 • nếu bạn đã liên lạc với công ty về sự cố tiếp cận truy cập của bạn, thì công ty đã phản hồi thế nào
 • điều mà bạn mong muốn công ty làm để giải quyết sự cố tiếp cận truy cập của bạn
 • bất kỳ thông tin hay tài liệu nào khác mà bạn nghĩ là có thể giúp mô tả hoặc giải quyết sự cố về truy cập tiếp cận của bạn

Yêu cầu Hỗ trợ Tranh chấp của bạn sẽ được gán một số hiệu cho trường hợp. Nếu như sự cố tiếp cận truy cập của bạn không được giải quyết trong 30 ngày, thì bạn có hai lựa chọn:

 • bạn có thể yêu cầu bổ sung thêm 30 ngày hỗ trợ để cố gắng giải quyết sự cố tiếp cận truy cập của bạn; hoặc
 • bạn có thể nộp một đơn khiếu nại không chính thức về sự cố tiếp cận truy cập với Cục Thi hành của FCC.

Để yêu cầu bổ sung thêm 30 ngày hoặc để nộp một đơn khiếu nại không chính thức, hãy liên lạc Văn phòng về Các Quyền của Người khuyết tật ở số 202-418-2517 (thoại) hoặc 202-418-2922 (TTY), bằng cách gửi thư điện tử đến dro@fcc.gov, bằng điện thư (fax) đến số 202-418-0037, hoặc bằng cách gửi thư tín đến cho địa chỉ ở trên. You will need to provide your last name, zip code, and your Request for Dispute Assistance case number. Nếu bạn không thực hiện hành động nào trong 60 ngày sau khi khoảng thời gian 30-ngày kết thúc, thì trường hợp của bạn sẽ được đóng lại.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.