U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.

FCC te kreye Pwogram Koneksyon Entènèt Abòdab la pou ede fanmi ki gen difikilte pou peye pou sèvis entènèt. Nan kad efò sa a, FCC ap mobilize moun ak òganizasyon yo pou ede sansibilize moun pou Pwogram Koneksyon Entènèt Abòdab la (ACP). Dokiman ki anba yo disponib pou tout moun itilize, epi ou ka telechaje ak modifye yo pou satisfè bezwen ou yo. Fanmi ki kalifye yo ka enskri nan ACP a atravè yon founisè ki apwouve oswa vizite GetInternet.gov.

Pou aprann plis sou pwogram nan oswa pou vin yon kontribitè vizite www.fcc.gov/acp.

Si ou gen kesyon sou nenpòt nan dokiman ki anba yo tanpri kontakte ACPinfo@fcc.gov.

Egzanp sa kanpay sansibilizasyon an gen ladann

  • Fich enfòmasyon (8 1/2" x 11" PDF)
  • Dokiman gid pou konsomatè yo (9" x 5" PDF)
  • Dokiman gid pou konsomatè yo (4" x 4" two-sided PDF)

Resous entènèt

 

Updated:
Wednesday, May 17, 2023