Các dịch vụ Chuyển tiếp Viễn thông cho phép các cá nhân bị khuyết tật thính lực hay giao tiếp ngôn ngữ có thể sử dụng hệ thống điện thoại thông qua một dạng điện thoại văn bản (TTY) hay thiết bị khác để gọi cho những người khác có hoặc không bị khuyết tật như vậy..

Để giúp cho việc sử dụng Dịch vụ Chuyển tiếp Viễn thông (TRS) được đơn giản nhất có thể, bạn có thể chỉ đơn giản là quay số 711 để được tự động kết nối đến một tổng đài viên TRS. Việc đó nhanh chóng, hiệu quả và miễn phí. Quay số 711, cả người dùng thoại và TRS có thể khởi tạo một cuộc gọi từ bất kỳ điện thoại nào, bất kỳ đâu ở Hoa Kỳ, mà không phải ghi nhớ và quay đến một chuỗi số truy cập dài bảy hay mười-chữ-số.

Quay số 711 sử dụng trao đổi nhánh riêng và VoIP

Các quy tắc FCC yêu cầu tất cả các công ty điện thoại có vận hành trao đổi nhánh riêng tư (PBX) - một hệ thống điện thoại riêng ở trong một tổ chức - phải hiện thực việc quay số ba-chữ-số 711 cho việc truy cập vào TRS. Điều này bao gồm cả các nhà cung cấp hữu tuyến, vô tuyến và điện thoại trả tiền. Các tổng đài PBX được yêu cầu phải điều chỉnh thiêt bị của họ để cho phép quay số 711 nhằm đảm bảo là mọi người truy cập được dễ dàng vào TRS.

Những người gọi đến từ các khu vực được phục vụ bởi PBX có thể cần quay số 9 hoặc một tiền tố khác trước khi nhập mã 711 hay thực hiện một cuộc gọi ra ngoài.

Các nhà cung cấp dịch vụ Thoại qua Giao thức Interner (VoIP) liên kết nối cũng phải cung cấp dịch vụ quay số 711.

Các cuộc gọi 911

Người Hoa Kỳ qua Đạo luật về Khuyết tật yêu cầu rằng người bị khuyết tật mà sử dụng TTY hay các thiết bị khác thì được truy cập trực tiếp, công bằng đến các dịch vụ phản hồi cho trường hợp khẩn cấp. Trong sự kiện có một trường hợp khẩn cấp, thì người dùng TTY nên gọi trực tiếp cho 911 mà không phải gọi TRS thông qua 711.

Các dịch vụ Chuyển tiếp Video và trên-nền-Internet

Truy cập quay số 711 không hoạt động đối với Dịch vụ Chuyển tiếp Video (VRS), Chuyển tiếp Giao thức Internet hay các cuộc gọi Chuyển tiếp Dịch vụ Điện thoại Phụ đề IP (IPCTS), bởi vì những cuộc gọi như thế được khởi tạo thông qua Internet. Những người nghe khởi tạo một cuộc gọi VRS hay Chuyển tiếp IP có thể làm như vậy bằng cách gọi cho số 800 của nhà cung cấp. Người dùng IPCTS nên gọi trực tiếp cho bên kia của họ, và một phụ tá gaio tiếp sẽ được tự động kết nối vào cuộc gọi.

Thông tin thêm về TRS

Để có thêm thông tin về các dạng khác nhau của TRS, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của FCC hoặc vào thăm trang mạng của Văn phòng Các quyền của Người khuyết tật của chúng tôi (Bằng Tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.