U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các quy tắc của FCC dành cho các thiết bị tiếp sóng ngoài trời - OTARD - bảo vệ quyền cài đặt, bảo dưỡng hoặc sử dụng ăng-ten để nhận chương trình video từ vệ tinh phát trực tiếp, dịch vụ vô tuyến băng rộng và các đài phát sóng truyền hình của chủ sở hữu nhà hoặc của người thuê nhà. Các quy tắc của OTARD cũng áp dụng đối với tài sản cho thuê nơi mà người thuê đã sử dụng độc quyền khu vực và đối với các ăng-ten thuộc sở hữu khách hàng thực hiện nhận và truyền các tín hiệu không dây cố định.

Có ngoại lệ đối với các quy tắc của OTARD, bao gồm các quy định về an toàn và bảo tồn các khu vực lịch sử.

Những loại ăng-ten nào được bảo hộ theo các quy tắc của OTARD?

Các ăng-ten hoặc chảo sau đây được bảo hộ bởi các quy tắc này:

  • Loại ăng-ten chảo có đường kính từ 1m trở xuống (hoặc bất kỳ loại chảo nào nếu nằm ở Alaska), được thiết kế để nhận các dịch vụ vệ tinh phát trực tiếp, bao gồm dịch vụ vệ tinh trực tiếp tại nhà, hoặc nhận hay truyền các tín hiệu không dây cố định qua vệ tinh.
  • Loại ăng-ten có đường kính từ 1m trở xuống và được thiết kế để nhận chương trình video thông qua dịch vụ vô tuyến băng rộng (cáp không dây) hoặc để nhận hoặc truyền các tín hiệu không dây cố định không qua vệ tinh.
  • Loại ăng-ten được thiết kế để nhận các tín hiệu phát sóng truyền hình địa phương.

Loại ăng-ten sử dụng cho đài vô tuyến AM / FM, đài vô tuyến nghiệp dư hay ”ham” (không chuyên), đài vô tuyến CB, các dịch vụ truyền thanh số hoặc ăng-ten được sử dụng như là một phần của trung tâm để chuyển tín hiệu giữa nhiều vị trí không được quy định trong các quy tắc này.

Loại tài sản nào được bảo hộ ?

Theo các quy tắc của OTARD, chủ sở hữu nhà hoặc người thuê nhà có quyền cài đặt một ăng-ten trên tài sản mà anh ta sở hữu hoặc độc quyền sử dụng hay kiểm soát. Tài sản bao gồm nhà hộ gia đinh riêng lẻ, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà phố và nhà xưởng sản xuất. Trong trường hợp chung cư, nhà tập thể và các tài sản cho thuê, các quy tắc áp dụng cho các khu vực “sử dụng độc quyền”, chẳng hạn như sân thượng, ban công hoặc mái hiên.  “Sử dụng độc quyền” chỉ một khu vực mà người thuê và chỉ khách của họ có thể ra vào và sử dụng. Nếu khu vực được chia sẻ với người khác hoặc có thể bị tiếp cận mà không có sự cho phép của người thuê, khu vực này không được coi là khu vực sử dụng độc quyền.

Các quy tắc của OTARD không áp dụng cho các khu vực chung được sở hữu bởi chủ nhà, hiệp hội cộng đồng hoặc đồng sở hữu bởi các chủ sở hữu chung cư. Những khu vực chung này có thể bao gồm mái nhà hoặc tường ngoài của một căn hộ nhiều người. Trong một số điều kiện nhất định, nếu một ăng-ten thông thường có sẵn cho người dân cư trú sử dụng, thì hiệp hội cộng đồng hoặc chủ nhà có thể cấm cài đặt ăng-ten hoặc vệ tinh do cá nhân sở hữu, nếu chất lượng tín hiệu từ ăng-ten trung tâm tốt như chất lượng tín hiệu từ ăng-ten hoặc chảo do cá nhân sở hữu, và chi phí sử dụng ăng-ten trung tâm sẽ không lớn hơn chi phí của ăng-ten hoặc chảo do cá nhân sở hữu.

Những loại hạn chế nào bị cấm?

Những hạn chế gây ngăn cản hoặc trì hoãn việc cài đặt, bảo dưỡng hoặc sử dụng ăng-ten được quy định trong quy tắc này bị cấm. Ví dụ: trong hầu hết các trường hợp, các yêu cầu để được phê duyệt trước khi cài đặt một ăng-ten là bị cấm.

Những loại hạn chế nào được cho phép?

Những hạn chế cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại cho tài sản cho thuê được cho phép, miễn là các hạn chế mang tính hợp lý. Ví dụ: một hạn chế trong hợp đồng cho thuê ngăn cấm người thuê không gây tổn hại cho tầng ban công khi lắp ăng-ten có thể được cho phép.  

Một hiệp hội, chủ nhà hoặc chính quyền địa phương có thể áp đặt các hạn chế nhất định khi quan tâm đến vấn đề an toàn hoặc liên quan đến khu vực có di tích lịch sử. Một ví dụ về hạn chế an toàn được cho phép là yêu cầu ăng-ten được buộc chắc chắn để không bị thổi bay. Các hạn chế an toàn phải được soạn thảo quy mộ hẹp để chúng không tạo gánh nặng hơn mức cần thiết nhằm giải quyết một mục đích an toàn hợp pháp.

Nếu có mâu thuẫn về tính hợp lệ của hạn chế, hiệp hội, chủ nhà hoặc chính quyền địa phương đang cố gắng thực thi những hạn chế này phải chứng minh được hạn chế mang tính hợp lệ. Điều này mang ý nghĩa rằng bất kể ai đặt câu hỏi về tính hợp lệ của hạn chế, người hoặc tổ chức đang cố gắng thực thi những hạn chế này phải chứng minh rằng những hạn chế tuân thủ hợp pháp quy tắc. 

Nộp đơn kiến nghị về hạn chế về ăng-ten

Nếu bạn tin rằng một hạn chế về ăng-ten mang tính không hợp lệ, trước hết hãy thử giải quyết nó với người, hiệp hội, chủ nhà hoặc chính quyền địa phương đặt hạn chế. Nếu bạn không thể giải quyết trực tiếp, bạn có thể kiến nghị về tuyên bố quy tắc (Petition for Declaratory Ruling) với FCC hoặc tòa án có thẩm quyền. 

Không có mẫu đơn cụ thể nào được sử dụng cho việc nộp đơn kiến nghị với FCC. Đơn kiến nghị của bạn, ở mức tối thiểu, phải bao gồm:

  • Mô tả về các sự việc, bao gồm cả những hạn chế mà bạn đang tranh chấp
  • Thông tin liên lạc cho tất cả các bên liên quan đến tranh chấp 
  • Bản sao của văn bản thể hiện chính xác nội dung của hạn chế
  • Bất kỳ các thư từ liên quán

Bạn phải gửi kèm một “bằng chứng tống đạt” cùng với đơn kiến nghị của bạn. Bằng chứng tống đạt là một tờ khai cho biết trong cùng một ngày bạn đã nộp đơn kiến nghị với FCC, bạn đã cung cấp một bản sao của bản kiến nghị và bất kỳ tài liệu đính kèm nào cho người hoặc tổ chức đang cố gắng thực thi hạn chế về ăng-ten. Bằng chứng tống đạt phải cho biết tên và địa chỉ của các bên được tống đạt, ngày họ được tống đạt, và phương thức tống đạt, chẳng hạn như thư thông thường, dịch vụ chuyển phát cá nhân hoặc thư xác nhận. 

Lưu ý:  Tất cả các cáo buộc về sự việc được đưa ra trong đơn kiến nghị phải được hỗ trợ bởi một tờ khai có chữ ký của một hoặc nhiều người có hiểu biết thực tế về sự việc. Bạn phải gửi một bản gốc và hai bản sao của bản kiến nghị và tất cả các tài liệu đính kèm đến:

Office of the Secretary
Federal Communications Commission
45 L Street NE
Washington, DC  20554.

CHÚ Ý: Cục truyền thông (trên phong bì & trang đầu của đơn kiến nghị)

Bạn có thể tiếp tục sử dụng ăng-ten của bạn trong khi đơn kiến nghị đang chờ xử lý, trừ khi những hạn chế bạn đang tranh chấp liên quan đến vấn đề an toàn hoặc bảo tồn lịch sử.   

Các yêu cầu cài đặt cho ăng-ten không dây cố định nhận và truyền tín hiệu.

FCC yêu cầu ăng-ten không dây cố định có khả năng nhận và truyền các dịch vụ thoại và dữ liệu phải đáp ứng các nguyên tắc nhất định về giới hạn phơi nhiễm phóng xạ và các tiêu chuẩn về môi trường.  Do những nguyên tắc này, các yêu cầu về cài đặt chuyên nghiệp các ăng-ten không dây cố định được cho phép.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.