Chương trình Phân phối Thiết bị Điếc-Mù Quốc gia (NDBEDP) của Ủy ban Truyền thông Liên Bang (FCC), còn được gọi là "iCanConnect", cung cấp thiết bị cần thiết để thực hiện việc viễn thông, thông tin liên lạc tiên tiến, và khả năng tiếp cập Internet cho các cá nhân thu-nhập-thấp mà bị cả mất thị lực đáng kể lẫn mất thính lực đáng kể. Chương trình phục vụ cho những công dân đủ tiêu chuẩn của tất cả 50 tiểu bang, Đặc khu Columbia, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico, và Quần đảo Virgin Hoa Kỳ. Ngoài thiết bị, việc đánh giá các nhu cầu tiếp cận cụ thể, cài đặt thiết bị, đào tạo, và hỗ trợ kỹ thuật khác cũng có sẵn.

Những ai đủ tư cách?

Ai đủ tư cách?

Những cá nhân thu nhập-thấp bị điếc-mù thì đủ tư cách để nhận thiết bị. Những người nộp đơn phải cung cấp xác minh về tình trạng của họ là có thu-nhập-thấp và bị điếc-mù.

Các yêu cầu đủ tư cách điếc-mù – một cá nhân phải có sự kết hợp của cả mất thị lực và mất thính lực, như được mô tả tiếp theo đây, là gây ra khó khăn cùng cực trong việc có được sự độc lập trong các họat động cuộc sống thường ngày, đạt được sự cân chỉnh tâm lý xã hội, hay có được một nghề nghiệp.

Mất thị lực – ít nhất một trong các tình trạng sau:

 • Độ thị lực trung tâm từ 20/200 hay thấp hơn ở mắt tốt hơn với các kính điều chỉnh;
 • Một trường khiếm khuyết như là đường kính ngoại biên của trường thị lực không lớn hơn 20 độ; hoặc
 • Một sự mất thị giác diễn tiến có tiên lượng dẫn đến một hay cả hai tình trạng mất thị lực này.

Mất thính lực – ít nhất một trong các tình trạng sau:

 • Một sự khiếm thính mãn tính nặng đến mức mà hầu hết hội thọai là không thể hiểu được với mức khuếch đại tối ưu; hoặc
 • Một sự mất thính lực diễn tiến có tiên lượng dẫn đến tình trạng mất thính lực này.

Các yêu cầu đủ tư cách thu nhập – không nhiều hơn 400% của Các Hướng Dẫn Về Nghèo Đói Liên Bang – được đề ra trong biểu đồ sau đây:

Các Hướng Dẫn Về Nghèo Đói Liên Bang 2021
Số thành viên trong gia đình/hộ gia đình 400% cho mọi nơi,
ngoại trừ Alaska và Hawaii
400%
cho Alaska
400%
cho Hawaii
1 $51,520 $64,360 $59,280
2 $69,680 $87,080 $80,160
3 $87,840 $109,800 $101,040
4 $106,000 $132,520 $121,920
5 $124,160 $155,240 $142,800
6 $142,320 $177,960 $163,680
7 $160,480 $200,680 $184,560
8 $178,400 $223,400 $205,440
Cho mỗi người bổ sung, cộng thêm $18,160 $22,720 $20,880
Nguồn: DBộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (nói tiếng Anh)

Loại thiết bị khả dụng

Loại thiết bị khả dụng

Thiết bị được phân phối thông qua chương trình được thiết kế để giúp các dịch vụ sau có thể tiếp cận được:

 • Thông tin liên lạc thoại thông qua các điện thoại hữu tuyến và vô tuyến
 • Thông tin liên lạc thoại trên-nền-Internet
 • Thư-điện-tử, nhắn tin văn bản, và nhắn tin tức thời
 • Các dịch vụ hội nghị video tương hợp
 • Truy cập Internet, bao gồm các dịch vụ thông tin

Thiết bị có thể là dòng chính thống hoặc phần cứng, phần mềm hay các ứng dụng chuyên biệt và phải đạt được các yêu cầu của cá nhân điếc-mù cho việc thực hiện truy cập. Các bảo hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị cũng có thể được cung cấp.

Tìm chương trình ở tiểu bang của bạn

Tìm chương trình ở tiểu bang của bạn

Để tìm kiếm chương trình Phân Phối Thiết Bị Điếc-Mù Quốc Gia (NDBEDP) được chứng nhận ở tiểu bang của bạn, hãy vào trang www.icanconnect.org/states (trang mạng bằng-tiếng-Anh) 1-800-825-4595. Bạn cũng có thể gửi một thư điện tử - bằng Tiếng Anh - tới dro@fcc.gov hoặc gọi điện đến FCC:

 • Thoại: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322)
 • Chế độ điện thoại văn bản (TTY): 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)
 • Gọi điện qua video: 1-844-432-2275

Nộp một đơn khiếu nại

Nộp một đơn khiếu nại

Bạn có thể liên lạc với Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật của FCC hoặc nộp một khiếu nại - bằng Tiếng Anh - khi bạn tin rằng một chương trình được chứng nhận NDBEDP đã không tuân theo các quy tắc của FCC.

Một khiếu nại phải bao gồm những điều sau: tên của bạn và thông tin liên lạc; tên của chương trình được chứng nhận NDBEDP; một mô tả về trở ngại hoặc vấn đề; cách bạn muốn trở ngại hay vấn đề được giải quyết; và định dạng hoặc phương thức trả lời ưa thích của bạn, như là bằng thư từ, điện thư (fax), điện thoại, thoại văn bản (TTY), hoặc thư điện tử.

Bạn có thể gửi khiếu nại của mình - bằng Tiếng Anh - tới Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, như là bằng thư từ, điện thư, điện thoại, thoại văn bản, hoặc thư điện tử. Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật nếu bạn cần hỗ trợ trong việc nộp một đơn khiếu nại.

Disability Rights Office
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Federal Communications Commission
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Thư điện tử: dro@fcc.gov
Điện thoại: 202-418-2517
Chế độ điện thoại văn bản (TTY) 888-835-5322
Gọi điện qua video: 844-432-2275
Fax: 202-418-0037

Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật sẽ chuyển hướng khiếu nại của bạn đến chương trình được chứng nhận NDBEDP để được phản hồi. Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật sẽ xem xét phản hồi và có thể liên lạc với bạn và chương trình được chứng nhận NDBEDP. Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật sẽ thông báo cho bạn và chương trình được chứng nhận NDBEDP về cách thu xếp của họ cho đơn khiếu của bạn.

Nếu bạn không hài lòng với các thu xếp của Văn phòng về Các quyền của Người khuyết tật cho đơn khiếu nại của mình, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại chính thức với FCC tuân thủ theo các thủ tục nộp đơn khiếu nại chính thức của FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, January 31, 2020