U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không kiểm soát việc lên lịch chương trình của các đài radio hay truyền hình, dù là dịch vụ phát sóng hay thuê bao như là cáp, radio vệ tinh hoặc truyền hình vệ tinh. FCC chấp thuận các giấy phép cho các đài truyền hình và phát sóng radio và điều chỉnh một vài mặt trong hoạt động của họ, nhưng FCC không áp đặt các quy tắc cho việc lựa chọn và lên lịch lại chương trình.    

Lên lịch chương trình

Người phát sóng truyền hình và radio và nhà cung cấp dịch vụ thuê bao được kỳ vọng nhận thức được các vấn đề và nhu cầu của các cộng đồng họ phục vụ và giới thiệu các chương trình đề cập đến các vấn đề địa phương. Họ không được yêu cầu phải phát sóng tất cả chương trình có thể sẵn dùng cho họ từ các mạng lưới hay nhà cung cấp chương trình khác.

Các khiếu nại và quan ngại

Tất cả những quan ngại hay bình luận về chương trình truyền hình hoặc radio nên được gửi thẳng đến nhà cung cấp dịch vụ phát sóng hay thuê bao để những người chịu trách nhiệm trong việc ra quyết định chương trình có thể trở nên được thông tin tốt hơn về quan điểm của khán thính giả.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.