U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Hindi kinokontrol ng FCC ang mga iskedyul ng programa ng mga istasyon ng radyo o telebisyon, sa alinman sa mga serbisyo ng broadcast o subscription gaya ng cable, satellite na radyo o satellite na telebisyon. Ang FCC ang nag-aapruba ng mga lisensya para sa mga broadcast na istasyon ng radyo at telebisyon at nangangasiwa sa ilang aspeto ng mga operasyon ng mga ito, ngunit hindi nagpapatupad ang FCC ng mga panuntunan para sa pagpili at pag-iskedyul ng mga programa.    

Pag-iskedyul ng mga programa

Ang mga broadcaster sa radyo at telebisyon at mga provider ng serbisyo ng subscription ay inaasahang may kaalaman tungkol sa mga problema at pangangailangan ng mga komunidad na sineserbisyuhan nila at magpalabas ng mga programang tutugon sa mga lokal na isyu. Hindi nila kinakailangang ipalabas ang lahat ng programang maaaring available sa kanila mula sa mga network o iba pang supplier ng programa.

Mga reklamo at alalahanin

Ang lahat ng alalahanin o komento tungkol sa programa sa radyo o telebisyon ay dapat idirekta sa provider ng serbisyo ng broadcast o subscription upang higit pang magkaroon ng kaalaman ang mga taong responsable sa mga pagpapasya sa programa tungkol sa mga opinyon ng manonood.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.