Hindi kinokontrol ng FCC ang mga iskedyul ng programa ng mga istasyon ng radyo o telebisyon, sa alinman sa mga serbisyo ng broadcast o subscription gaya ng cable, satellite na radyo o satellite na telebisyon. Ang FCC ang nag-aapruba ng mga lisensya para sa mga broadcast na istasyon ng radyo at telebisyon at nangangasiwa sa ilang aspeto ng mga operasyon ng mga ito, ngunit hindi nagpapatupad ang FCC ng mga panuntunan para sa pagpili at pag-iskedyul ng mga programa.    

Pag-iskedyul ng mga programa

Ang mga broadcaster sa radyo at telebisyon at mga provider ng serbisyo ng subscription ay inaasahang may kaalaman tungkol sa mga problema at pangangailangan ng mga komunidad na sineserbisyuhan nila at magpalabas ng mga programang tutugon sa mga lokal na isyu. Hindi nila kinakailangang ipalabas ang lahat ng programang maaaring available sa kanila mula sa mga network o iba pang supplier ng programa.

Mga reklamo at alalahanin

Ang lahat ng alalahanin o komento tungkol sa programa sa radyo o telebisyon ay dapat idirekta sa provider ng serbisyo ng broadcast o subscription upang higit pang magkaroon ng kaalaman ang mga taong responsable sa mga pagpapasya sa programa tungkol sa mga opinyon ng manonood.

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 7, 2017