U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các Ví Dụ cho Giá Cước Cơ Bản

Các Ví Dụ cho Giá Cước Cơ Bản

Giá cước cơ bản là các giá cước không-giảm-giá cho các cuộc gọi quốc tế thực hiện từ các điện thoại cố định bởi các khách hàng không có đăng ký một gói cước gọi quốc tế hàng tháng với nhà cung cấp dịch vụ của họ hay một số tùy chọn gọi giảm giá khác. Gọi điện với giá cước cơ bản có thể tiện lợi và hiệu-quả-về-chi-phí cho những người tiêu dùng mà thỉnh thoảng mới gọi quốc tế bởi vì như vậy thì không yêu cầu đăng ký một gói cước thoại. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các giá cước cơ bản và giá cước cho các tuỳ chọn gọi quốc tế khác có thể là đáng kể. Người tiêu dùng sử dụng giá cước cơ bản để gọi điện thoại đến cho các điện thoại di động quốc tế cũng có thể chịu thêm các khoản phí bổ sung.

Lấy từ các giá cước đã đăng trong Tháng Chín 2016 cho các cuộc gọi quốc tế đến một vài quốc gia, bảng dưới đây minh họa sự chênh lệch giữa các giá cước cơ bản, các gói cước hàng tháng, và những lựa chọn khác. Ví dụ, trong Tháng Chín 2016, giá cước cơ bản của Verizon từ Hoa Kỳ đến Ấn Độ là $6.76 mỗi phút trong khi giá cước trong gói cước hàng tháng của Verizon là $0.28 mỗi phút. Giá cước cơ bản của AT&T cho các cuộc gọi đến Canada là $1.45 mỗi phút, trong khi giá cước gói cước hàng tháng của họ là $0.05.

Các Cuộc Gọi Quốc Tế từ Điện Thoại Cố Định
Giá Cước Cơ Bản so với Gói Cước Hàng Tháng so với Skype


Gọi đến:
Giá Cước Cơ Bản AT&T Gọi Giá Trị Toàn Thế Giới AT&T
($5.99/tháng)
Giá Cước Cơ Bản Verizon Giá Cước Thành Phố Verizon ($4.99/tháng) Skype
Canada $1.45 $0.05 $1.04 $0.05 $0.023
Trung Quốc $5.00 $0.11 $6.65 $0.15 $0.020
Ấn Độ $5.00 $0.28 $6.76 $0.28 $0.015
Mexico $3.25 $0.09 $0.05 $0.17 $0.010
Liên Hiệp Vương Quốc Anh $3.25 $0.08 $2.89 $0.08 $0.023

Gọi Quốc Tế đến Điện Thoại Di Động
Giá Cước Cơ Bản so với Gói Cước Hàng Tháng so với Skype


Gọi đến:
Giá Cước Cơ Bản AT&T-Di Động Gọi Giá Trị Toàn Thế Giới AT&T ($5.99/tháng)-Di Động Giá Cước Cơ Bản Verizon-Di Động Giá Cước Thành Phố Verizon ($4.99/tháng)-Di Động Skype-Di Động
Canada $1.45 $0.05 $1.04 $0.05 $0.023
Trung Quốc $5.00 $0.11 $6.65 $0.17 $0.020
Ấn Độ $5.00 $0.28 $6.77 $0.29 $0.015
Mexico $3.40 $0.24 $0.05 $0.32 $0.035
Liên Hiệp Vương Quốc Anh $3.45 $0.28 $3.10 $0.29 $0.10

Tìm Thấy Giá Cước Cơ Bản

Làm thế nào để Tìm thấy Giá cước Cơ bản

Hiện tại, cả Verizon và AT&T có các giá cước cơ bản quốc tế cho các cuộc gọi đến mọi quốc gia trên thế giới. Họ cũng có giá cước cơ bản quốc tế cho các cuộc gọi đến những công ty cụ thể nhất định như Inmarsat, Các Mạng hay Vệ tinh Toàn cầu.

Các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu các nhà mạng có tính cước cơ bản quốc tế thì phải để các giá cước đó có thể được tìm thấy dễ dàng bởi người tiêu dùng trên trang mạng của họ.

Các Giá Cước Cơ Bản Của Các Nhà Mạng Lớn Được Đăng trên Mạng

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.