U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Những nhà vận hành cáp với các hệ thống toàn-bộ-kỹ-thuật-số có thể mã hóa các dịch vụ của họ. Nếu nhà vận hành cáp của bạn chọn mã hóa dịch vụ của họ, bạn sẽ cần một bộ giải mã (set-top box) hoặc THẺCáp (CableCARD) cho mỗi ti vi thiết lập ở nhà của bạn để thông qua ti vi đó bạn muốn tiếp tục xem chương trình cáp.

Việc mã hóa dịch vụ cáp toàn-bộ-kỹ-thuật-số cho phép nhà vận hành kích hoạt và bỏ kích hoạt dịch vụ từ xa. Điều này có nghĩa là nhiều người tiêu dùng sẽ không còn cần phải ở nhà đợi một kỹ thuật viên đến kích hoạt, huỷ hay mở rộng dịch vụ. Thêm nữa, việc mã hóa giảm bớt việc ăn trộm dịch vụ, mà thường làm suy giảm chất lượng dịch vụ nhận được bởi những thuê bao trả tiền.  

Điều này có ý nghĩa gì đối với người thuê bao cáp?

Nếu bạn hiện đang có dịch vụ cáp không được mã hóa và nhà vận hành cáp của bạn bắt đầu thực hiện mã hóa, bạn sẽ cần thiết bị bổ sung - một set-top box hoặc CableCARD - để xem các kênh mới được mã hóa.

Nếu bạn cần thiết bị bổ sung vì nhà cung cấp của bạn bắt đầu mã hóa dịch vụ, bạn có quyền được hưởng thiết bị miễn phí trong một thời gian giới hạn:

Nếu, tại thời điểm nhà vận hành cáp của bạn bắt đầu mã hóa, bạn đăng ký thuê bao cho...

Thì bạn được quyền hưởng...

Chỉ đối với dịch vụ cơ bản phát sóng và không có một set-top box hoặc CableCARD

Một set-top box hoặc CableCARD cho tới hai bộ truyền hình không tính phí hay cước dịch vụ cho hai năm kể từ ngày nhà vận hành cáp của bạn bắt đầu mã hóa.

Một mức dịch vụ khác với dịch vụ cơ bản phát sóng nhưng sử dụng một truyền hình kỹ thuật số để thu nhận chỉ cấp độ dịch vụ cơ bản mà không sử dụng một set-top box hoặc CableCARD

Một set-top box hoặc CableCARD cho một bộ truyền hình không tính phí hay cước dịch vụ cho một năm kể từ ngày nhà vận hành cáp của bạn bắt đầu mã hóa.

Chỉ đối với cấp độ dịch vụ cơ bản phát sóng và không sử dụng một set-top box hoặc CableCARD và bạn nhận được Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid)

Một set-top box hoặc CableCARD cho tới hai bộ truyền hình không tính phí hay cước dịch vụ cho năm năm kể từ ngày nhà vận hành cáp của bạn bắt đầu mã hóa.

 

Liệu nhà vận hành cáp của tôi có được yêu cầu phải thông báo cho tôi về các thay đổi không?

Nhà vận hành cáp của bạn phải thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi họ bắt đầu mã hóa và thông báo cho bạn về thiết bị mà bạn được quyền hưởng.

Nhà vận hành cáp của bạn phải thông báo cho bạn từ 30 đến 60 ngày trước khi kết thúc thời gian cấp thiết bị miễn phí. Thông báo phải bao gồm phí thuê mà nhà vận hành cáp của bạn sẽ tính phí về sau cho thiết bị.

Nếu tôi đăng ký thuê bao dịch vụ cáp sau khi một nhà cung cấp cáp kỹ thuật số đã bắt đầu tiến hành mã hóa dịch vụ của họ thì sao?

Bạn không được quyền hưởng thiết bị miễn phí, và nhà vận hành cáp của bạn được cho phép tính phí bạn đối với các khoản phí thiết bị tiêu chuẩn của họ cho bất kỳ các set-top box hoặc CableCARD cần thiết nào. Bạn có thể hỏi nhà vận hành cáp của mình về một thẻ bảng giá, mà sẽ chỉ rõ các chi phí thiết bị.

Điều này có ý nghĩa gì cho người xem truyền hình phát-sóng và người thuê bao vệ tinh phát sóng trực tiếp?

Nếu bạn xem truyền hình phát-sóng với một ăng ten, hay thuê bao một dịch vụ vệ tinh phát sóng trực tiếp như là DIRECTV hoặc Dish Network, việc mã hóa hệ thống cáp sẽ không ảnh hưởng đến bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.