Nakakatanggap ang FCC ng maraming iba't ibang komento at reklamo tungkol sa katumpakan o pagkiling ng mga network, istasyon, mamamahayag o komentarista ng mga balita sa kung paano nila inuulat – o kung minsan ay pinipiling hindi iulat – ang mga pangyayari. Ang iba pang reklamong natatanggap ay hinggil sa asal ng mga mamamahayag sa pangangalap at pag-uulat ng mga balita.

Limitado ang nasasaklaw ng awtoridad ng FCC sa pagtugon sa mga ganitong reklamo, at pinagbabawalan ng batas ang ahensya na i-censor o labagin ang mga karapatan ng press sa First Amendment. Higit pa rito, hindi maaaring manghimasok ang FCC sa pagpili at pagpapalabas ng broadcaster ng mga balita o komentaryo.

Ano ang mga responsibilidad ng mga broadcaster?

Hindi maaaring sadyaing ibahin ng mga broadcaster ang mga balita. Isinasaad ng FCC na "ang pagbabago o paglilihis ng mga balita ay isa sa pinakakasuklam-suklam na gawaing hindi para sa kapakanan ng publiko."

Paano kung may mga komento o alalahanin ako tungkol sa isang partikular na balita o komentaryo?

Ang lahat ng alalahanin o komento tungkol sa isang partikular na balita o komentaryo ay dapat idirekta sa sangkot na lokal na istasyon at network, para higit pang magkaroon ng kaalaman tungkol sa opinyon ng mga manonood ang mga taong responsable sa pagpapasya sa programa.

Ano ang maaaring gawin ng FCC?

Maaari lang kumilos ang FCC kapag nakatanggap ito ng nakadokumentong katibayan, gaya ng pahayag mula sa mga taong may personal na direktang kaalaman tungkol sa sinadyang pag-iiba ng mga balita. Kung walang nakadokumentong katibayan, karaniwang hindi makakapanghimasok ang FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, January 17, 2018