U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhận được nhiều ý kiến và phàn nàn khác nhau về tính chính xác hay sự thành kiến của các mạng tin tức, các nhà đài, các phóng viên hay bình luận viên về cách họ đưa tin – hay đôi khi là lựa chọn không đưa tin – các sự kiện. Những khiếu nại khác nhận được là về cách hành xử của báo chí trong việc thu thập và thuật lại tin tức.

Thẩm quyền của FCC để trả lời cho các khiếu nại này có phạm vi khá hạn hẹp, và cơ quan bị nghiêm cấm theo luật pháp cho việc tham gia kiểm duyệt hay xâm phạm vào các quyền của báo chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất. Hơn nữa, FCC không thể can thiệp vào sự lựa chọn và trình bày tin tức hay bình luận của một nhà đài.

Các nhà đài có những trách nhiệm gì?

Các nhà đài không thể cố tình bóp méo tin tức. FCC tuyên bố rằng "dựng chuyện hay xuyên tạc tin tức là một hành động ghê tởm nhất chống lại lợi ích công cộng".

Nếu như tôi có các ý kiến hay quan ngại về một tin tức phát sóng hay bình luận cụ thể thì sao?

Tất cả quan ngại hay ý kiến về một tin tức phát sóng hay bình luận cụ thể nên được chuyển đến đài và mạng địa phương có liên quan, để những người có trách nhiệm thực hiện các quyết định về chương trình có thể có được thông tin tốt hơn về ý kiến của khán giả.

FCC có thể làm gì?

FCC chỉ có thể hành động khi nhận được tài liệu bằng chứng, chẳng hạn như là sự cung khai từ những người có kiến thức cá nhân trực tiếp về một sự cố tình làm giả mạo tin tức. Khi không có các tài liệu bằng chứng như thế, FCC nhìn chung không thể can thiệp.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.