U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các quảng cáo không mong muốn được gửi đến máy fax của bạn đôi khi được gọi là "fax rác." Trong hầu hết các trường hợp, các quy tắc FCC theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Điện thoại và Đạo luật Ngăn chặn Fax Rác nghiêm cấm việc gửi các bản fax rác.

Khi nào các công ty được phép gửi các quảng cáo vào máy fax của tôi?

Các doanh nghiệp có thể gửi một bản fax quảng cáo đến cho bạn nếu bạn đã cho phép họ.

Trong tất cả các trường hợp khác, phải có cả một mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập giữa bạn và người gửi fax (dựa trên một hỏi giá, yêu cầu, việc mua sắm hay giao dịch) người gửi phải có được số fax của bạn theo một trong các cách sau:

  • Trực tiếp từ bạn trong phạm vi của mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập – ví dụ như, là thành phần của một yêu cầu, biểu thông tin liên lạc hay biểu gia hạn thành viên.
  • Từ một danh mục, quảng cáo hay trang mạng mà qua đó bạn tự nguyện đồng ý để số sẵn dùng cho việc phân phát công cộng, và người gửi đã tiến hành các bước hợp lý để xác minh rằng bạn đồng ý để cho số được niêm yết.
  • Từ danh mục, quảng cáo hay Trang mạng của chính bạn, trừ khi bạn đã ghi chú trên các tài liệu đó rằng bạn
    không chấp nhận quảng cáo qua fax không được yêu cầu.

Các quảng cáo qua fax được gửi như là thành phần của một mối quan hệ kinh doanh đã được thiết lập phải bao gồm một thông báo cho bạn biết về quyền của bạn để tránh các bản fax trong tương lai và các hướng dẫn để thực hiện một yêu cầu chọn không tham gia.

Một người gửi fax không được gửi fax quảng cáo dựa trên việc có được số fax của bạn trong các cách thức được mô tả như trên mà không đồng thời đã có một mối quan hệ kinh doanh được thiết lập với bạn.

Chọn không tham gia: Tôi làm sao dừng việc các công ty gửi cho tôi các bức fax?

Nếu bản fax bạn nhận được có bao gồm một thông báo về việc chọn không tham gia vào các bản fax tương lai, hãy làm theo những hướng dẫn đó.  Thông tin chọn không tham gia phải bao gồm một cách thức không-tốn-phí để nộp yêu cầu chọn không tham gia tới người gửi, ví dụ như một số điện thoại miễn-cước-phí, số điện thoại địa phương, địa chỉ trang mạng, hay địa chỉ thư điện tử. Các tùy chọn không tham gia liên lạc phải có sẵn 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Khi bạn gửi yêu cầu chọn không tham gia, hãy chắc chắn bạn đã xác định được số điện thoại của máy fax.

Những người gửi phải tôn trọng các yêu cầu chọn không tham gia trong thời gian hợp lý ngắn nhất, không vượt quá 30 ngày.

Việc để một thông báo chọn không tham gia trên một bản fax quảng cáo thì không, tự bản thân nó, khiến cho bản fax hợp pháp nếu người gửi không đồng thời thỏa mãn các yêu cầu được mô tả ở trên.

Các tài nguyên bổ sung

Bạn có thể nộp các khiếu nại với các nhà chức trách tiểu bang của bạn, bao gồm văn phòng bảo vệ người tiêu dùng tiểu bang hay địa phương của bạn hoặc văn phòng Tổng Chưởng lý tiểu bang của bạn. Thông tin liên lạc cho các tổ chức này có thể nằm trong những trang xanh dương hoặc mục chính quyền của danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn kiện cá nhân đối với người vi phạm tại một tòa án thích hợp trong tiểu bang của bạn. Thông quan một vụ kiện cá nhân, bạn có thể hoặc là thu hồi được hao tổn tiền tệ thực tế là kết quả từ việc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Điện thoại, hoặc nhận được lên đến $500 cho thiệt hại từ mỗi sự vi phạm, tùy theo khoản nào lớn hơn. Tòa án có thể tăng gấp ba mức thiệt hại cho mỗi vi phạm nếu họ xét thấy bị cáo tự nguyện hay cố ý thực hiện vi phạm. Việc nộp một khiếu nại với FCC không ngăn cản bạn trong việc đồng thời đưa vụ kiện ra tòa án tiểu bang.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.