U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ủy ban Truyền thông Liên bang nhận được rất nhiều khiếu nại là các mạng truyền hình và/hay mạng radio, các đài hay nhân viên hoặc khách mời của họ đã phát sóng các tuyên bố cực đoan, không chính xác hoặc theo một hướng nào đó là các tuyên bố chính trị, kinh tế, hay xã hội không đứng đắn.

Trong vài trường hợp, các khiếu nại cho rằng những tuyên bố phát sóng cụ thể có thể gây nguy hại cho Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ, hay đe doạ đến thể thức chính phủ của chúng ta, hệ thống kinh tế của chúng ta hoặc các thể chế được thiết lập như là gia đình hay hôn nhân. Họ nói rằng các tuyên bố này là "phi-Mỹ" và là một sự lạm dụng tự do ngôn luận. FCC cũng nhận được các khiếu nại rằng một vài tuyên bố phát sóng thì chỉ trích, chế giễu, "rập khuôn" hay hạ phẩm giá các cá nhân hoặc các nhóm do tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch, giới tính hay các đặc điểm khác của nhóm hay cá nhân. Sau cùng, nhiều người tiêu dùng khiếu nại rằng các phát sóng truyền hình hay radio là tục tĩu, khiếm nhã, báng bổ hay theo một mặt khác là chướng tai gai mắt.

Trách nhiệm của FCC là gì?

FCC bị ngăn cấm bởi luật pháp cho việc cố gắng ngăn cản việc phát sóng bất kỳ quan điểm nào. Đạo luật Truyền thông nghiêm cấm FCC không được kiểm duyệt tài liệu phát sóng, trong hầu hết các trường hợp, và trong việc tạo ra bất kỳ quy định nào có thể gây trở ngại cho tự do ngôn luận. Việc biểu lộ các quan điểm không liên quan đến một "mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu của điều ác hại thật sự, nghiêm trọng" thì được bảo vệ theo Hiến pháp, đảm bảo cho tự do ngôn luận và tự do báo chí và ngăn ngừa sự đàn áp đối với những biểu lộ này từ FCC. Theo quan điểm của FCC về chủ đề này, "lợi ích công cộng được phục vụ tốt nhất bởi việc cho phép tự do biểu lộ quan điểm". Nguyên tắc này đảm bảo rằng các ý kiến đối lập và đa dạng nhất sẽ được biểu lộ, dù cho rằng một vài điều có thể rất là khó chịu.

FCC, mặc dù vậy, cũng có trách nhiệm thực thi trong những trường hợp hạn chế nhất định. Ví dụ như là, Toà án đã nói rằng tư liệu khiếm nhã thì được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất của Hiến pháp và không thể bị nghiêm cấm hoàn toàn. Việc đó vẫn có thể bị giới hạn, dù cho là như vậy, nhằm tránh phát sóng chúng khi mà có một nguy cơ hợp lý rằng trẻ em có thể có mặt trong số khán giả. Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối (khi mà có nhiều khả năng nhất là trẻ em có thể đang xem), thì tư liệu khiếm nhã bị nghiêm cấm theo các quy tắc FCC. Các đài phát sóng được yêu cầu phải lên lịch chương trình của họ tuân theo như vậy hoặc phải đối mặt với hành động cưỡng chế. Tương tự như vậy, Ủy ban đã tuyên bố rằng tư liệu báng bổ bị cấm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Sau cùng, tòa án đã phán quyết rằng tư liệu tục tĩu thì không được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ nhất và không thể được phát sóng vào bất kỳ lúc nào. Để có thêm thông tin về các quy tắc này, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của chúng tôi.

Trách nhiệm của Nhà phát sóng như thế nào?

Những bên được cấp phép radio cá nhân và đài truyền hình có trách nhiệm trong việc lựa chọn tất cả các vấn đề phát sóng và trong việc quyết định xem làm thế nào để đài của họ có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng của họ. Những bên được cấp phép phát sóng có trách nhiệm chọn lựa cả chương trình giải trí và chương trình liên quan đến các vấn đề địa phương, tin tức, sự vụ công cộng, tôn giáo, thể thao và các chủ đề khác được nhà đài phát đi. Họ cũng quyết định xem chương trình của họ, bao gồm cả các chương trình gọi-điện-đến, sẽ được tiến hành như thế nào và liệu có hiệu chỉnh hay lên lịch lại các chương trình hoặc tư liệu hay không (ví dụ như, chuyển một chương trình đến mục thời gian mà trong đó trẻ em có thể không nghe hoặc xem).

Nếu Tôi Có một Bình luận và/hoặc Quan ngại Về một Phát sóng hay Tuyên bố Cụ thể Thì sao?

Nếu bạn cho rằng một phát sóng là tục tĩu, khiếm nhã, hay báng bổ, bạn có thể nộp một khiếu nại với FCC (bằng Tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.