U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Đạo Luật Tương Thích Trợ Thính yêu cầu FCC đảm bảo rằng tất cả điện thoại hữu tuyến được sản xuất hoặc nhập khẩu để sử dụng tại Hoa Kỳ và tất cả các điện thoại “thiết yếu”, như là điện thoại công cộng, điện thoại khẩn cấp và điện thoại ở nơi làm việc, thì phải tương thích trợ thính. Bắt đầu từ năm 2003, FCC cũng đã thiết lập các quy tắc cho sự tương thích trợ thính của điện thoại vô tuyến kỹ thuật số.

Các điện thoại tương thích trợ thính có một chức năng nội tại truyền tải điện từ các tín hiệu âm thanh trực tiếp đến các bộ phận ốc tai cấy ghép và máy trợ thính được trang bị các cuộn dây thoại telecoils (hay còn gọi là T-coil). Tại Hoa Kỳ, khoảng 60 phần trăm máy trợ thính có telecoils. Nhiều người báo đã thấy phản hồi hay “tiếng ré” khi họ đặt tai nghe của điện thoại hay điện thoại di động kế bên máy trợ thích của họ. Các máy trợ thính T-coil có thể loại bỏ được phản hồi này vì các máy vi âm microphones của họ tự động tắt đi để ngăn các âm thanh ngoại biên, và máy trợ thính chỉ khuếch đại tín hiệu điện thoại.

Lời khuyên cho người tiêu dùng: Một vài người sử dụng máy trợ thính trong chế độ telecoil đôi có thể cần phải đặt điện thoại ra sau tai hơn một chút thay vì trực tiếp trên tai để có được tín hiệu rõ ràng nhất.

Điện Thoại Hữu Tuyến

Điện Thoại Hữu Tuyến

Các yêu cầu tương thích trợ thính đối với điện thoại cố định là gì?

Các quy định FCC yêu cầu rằng các điện thoại hữu tuyến tuân thủ Đạo Luật HAC (Tương Thích Trợ Thính):

  • Tạo ra một trường điện từ đủ cường độ và đạt chất lượng để cho phép kết hợp với các máy trợ thính có bao gồm các telecoil.
  • Cung cấp một phạm vi âm lượng đầy đủ.

Các quy tắc FCC cũng yêu cầu chung rằng các điện thoại cho phép âm lượng được tăng lên để đáp ứng cho các cá nhân mất thính lực dù là họ có sử dụng máy trợ thính hay không. Các điện thoại cho phép các mức độ âm lượng cao phải tự động thiết lập lại về mức âm lượng thấp hơn mỗi khi tai nghe được trả về trạng thái gác máy. Những nhà sản xuất thiết bị điện thoại có thể yêu cầu một miễn trừ cho phép các điện thoại âm lượng lớn vẫn lưu lại ở thiết lập âm lượng cao trong các trường hợp nhất định.

Có yêu cầu dán nhãn cho điện thoại hữu tuyến không?

Các điện thoại tương thích trợ thính phải được dán nhãn là “HAC”.

Các Thiết Bị Cầm Tay Vô Tuyến

Các Thiết Bị Cầm Tay Vô Tuyến

Có những cân nhắc công nghệ bổ sung nào khác cho điện thoại vô tuyến?

Khả năng làm cho điện thoại vô tuyến tương thích với máy trợ thính cũng phụ thuộc một phần vào các lựa chọn khác về công nghệ và thiết kế bởi các nhà mạng và nhà sản xuất. Ví dụ như, vì các lí do kỹ thuật, thường dễ đạt được các tiêu chuẩn tương thích trợ thính hơn trên các hệ thống sử dụng các mạng vô tuyến di động chia ô Đa Truy Cập Phân Chia Theo Mã (CDMA) hơn là trên các hệ thống sử dụng Hệ Thống Thông Tin Di Động Toàn Cầu (GSM). Cũng dễ dàng hơn để đạt được các tiêu chuẩn tương thích trợ thính trên các thiết bị cầm tay có thiết kế nắp gập hơn là trên các kiểu dáng khác, nhờ việc loa ở xa các thành phần khác của điện thoại hơn – ví dụ như là pin của thiết bị, đèn nền hay ăng ten vô tuyến – nên giảm được khả năng giao thoa điện từ với T-coil.

Điện thoại vô tuyến kỹ thuật số đôi khi gây ra giao thoa bởi năng lượng điện từ phát ra từ ăng ten của điện thoại, đèn nền, hay các thành phần khác.

Những yêu cầu tương thích trợ thính đối với điện thoại vô tuyến kỹ thuật số là gì?

Tiêu chuẩn cho việc tương thích của thiết bị cầm tay vô tuyến kỹ thuật số với các máy trợ thính là tiêu chuẩn C63.19 Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ. Một thiết bị cầm tay vô tuyến kỹ thuật số được xem là tương thích trợ-thính nếu nó đạt thang điểm “T3” hoặc “U3T”, hay cao hơn, theo tiêu chuẩn ANSI (Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ). Đây là một thang điểm về tính tương thích telecoil của thiết bị cầm tay.

Máy trợ thính với telecoil cũng nên có một thang điểm, như là T1, T2, hay T3. Để xác định xem thiết bị cầm tay và máy trợ thính sẽ hoạt động cùng nhau hiệu quả như thế nào, hãy kết hợp các thang điểm T cho cả hai. Ví dụ, một thiết bị cầm tay T3 được dùng với máy trợ thính T3, đem lại tổng cộng là 6, được xem là “tốt nhất” hoặc “xuất sắc”.

Bên cạnh việc đánh giá thang điểm hoạt động telecoil của các thiết bị vô tuyến, tiêu chuẩn ANSI cũng cung cấp một phương thức cho việc đánh giá thang điểm phát ra tần số vô tuyến điện RF của các thiết bị cầm tay và máy trợ thính. Thang điểm này là quan trọng kể cả khi một người sử dụng máy trợ thính dùng microphone cho âm thanh đầu vào, thay vì sử dụng một telecoil. Các thang điểm RF được đưa ra từ M1 đến M4, với M1 là miễn nhiễm ít nhất đối với việc phát ra RF và M4 là miễn nhiễm nhiều nhất. Một thiết bị cầm tay vô tuyến kỹ thuật số phải có thang điểm M3 hoặc cao hơn để được xem là tương thích trợ-thính. Để xác định xem liệu một điện thoại vô tuyến kỹ thuật số cụ thể có khả năng hoạt động tốt với một máy trợ thính cụ thể hay không, hãy cộng thang điểm đánh giá miễn nhiễm của máy trợ thính vào thang điểm đánh giá của thiết bị cầm tay. Một điểm tổng cộng là 4 cho biết điện thoại có thể dùng được, 5 điểm cho biết sử dụng bình thường, và 6 điểm hoặc lớn hơn cho biết điện thoại có thể cung cấp hiệu suất xuất sắc cho người sử dụng máy trợ thính.

Các yêu cầu dán nhãn và kiểm thử là gì?

  • Các bao kiện đóng gói các thiết bị cầm tay tương thích trợ-thính phải được dán nhãn rõ ràng và phải bao gồm thông tin chi tiết trên bao kiện hay hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
  • Những nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến phải cung cấp phương tiện cho người tiêu dùng kiểm tra các thiết bị cầm tay tương thích trợ-thính ở các cửa hàng bán lẻ của họ.
  • Những nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu đăng thông tin về các đề xuất thiết bị cầm tay tương thích trợ-thính của họ trên trang mạng của họ.

Một vài nhà sản xuất máy trợ thính thì tự giác bao hàm thông tin bổ sung về khả năng tương thích trợ thính với sản phẩm của họ.

Một vài thiết bị cầm tay có khả năng sử dụng những công nghệ vô tuyến, như là Wi-Fi hay Bluetooth, mà đối với các công nghệ đó các tiêu chuẩn kỹ thuật tương thích trợ thính chưa được thiết lập bởi FCC. Nếu một thiết bị cầm tay có bao gồm một công nghệ như thế, vật liệu đóng gói và các tiết lộ khác phải thông tin cho người tiêu dùng biết rằng những tác vụ như vậy chưa được kiểm tra cho việc sử dụng cùng máy trợ thính.

Hãy thử trước khi bạn mua

Hãy chắc rằng bạn dùng thử thiết bị vô tuyến của mình với máy trợ thính của bạn tại cửa hàng trước khi thực hiện việc mua sắm của bạn. Tốt nhất là nên thử vài mẫu trước khi mua một cái, để bạn có thể tìm được sự phối hợp tốt nhất giữa thiết bị cầm tay vô tuyến và máy trợ thính của bạn. Hãy ghé qua một cửa hàng nhà mạng viễn thông đầy-đủ-dịch-vụ và hỏi xem thử các thiết bị được biểu thị là “tương thích trợ-thính”. Việc phát ra RF của điện thoại di động của bạn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí của bạn. Hãy chắc chắn đánh giá đầy đủ trải nghiệm cho việc nghe của bạn ở ngoài trời, và tại nhiều vị trí khác nhau trong suốt thời hạn đổi trả của thiết bị cầm tay.

Nộp một đơn khiếu nại

Nộp một đơn khiếu nại

Nếu bạn có một vấn đề khi sử dụng một máy trợ thính với một điện thoại hữu tuyến vốn dĩ được cho là tương thích trợ-thính, trước tiên hãy thử giải quyết điều đó với nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh).

Điều gì cần bao gồm trong khiếu nại của bạn

Khiếu nại của bạn nên bao gồm:

  • Số hiệu và số mẫu của dụng cụ hay thiết bị bạn đang khiếu nại.
  • The name, address, and telephone number (if known) of the company or companies involved in your complaint.
  • Một mô tả ngắn gọn về khiếu nại của bạn và cách giải quyết mà bạn đang tìm kiếm, và một mô tả đầy đủ về thiết bị hay dịch vụ mà bạn đang khiếu nại về, bao gồm ngày mua, sử dụng hoặc sử dụng thử.

Thêm về Khả Năng Tiếp Cận

Thêm về Khả Năng Tiếp Cận

Để có thêm thông tin về các chương trình FCC để quảng bá tiếp cận đến các dịch vụ viễn thông cho người khuyết tật, hãy ghé qua trang mạng Văn Phòng Các Quyền của Người Khuyết Tật (nói tiếng Anh) của FCC.

Các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ phải báo cáo thường niên cho FCC về các thiết bị cầm tay tương thích trợ-thính mà họ cung cấp. Một danh sách tất cả các thiết bị cầm tay tương thích được cung cấp bởi các nhà sản xuất trong kỳ báo cáo gần đây nhất thì khả dụng here (nói tiếng Anh).

Thông tin bổ sung về các thiết bị cầm tay tương thích được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cụ thể trong kỳ báo cáo gần đây nhất thì khả dụng tại đây (nói tiếng Anh).

Người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin liên lạc của đại diện chăm sóc khách hàng về khả năng tiếp cận của một công ty tại đây (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.