U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Luật pháp liên bang nhìn chung nghiêm cấm phát sóng radio mà không có một giấy phép nào được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Bất kỳ ai bị phát hiện vận hành một trạm radio mà không có sự cho phép của FCC có thể phải chịu các biện pháp cưỡng chế khác nhau, bao gồm việc tịch thu thiết bị, các khoản phạt và các hình phạt hình sự khác.

Những ngoại lệ được cho phép

Có các ngoại lệ giới hạn nhất định đối với quy tắc này. Việc vận hành radio Tần số Dân sự (CB), radio tàu thuyền và máy bay nội địa, các trạm điều khiển radio và các loại thiết bị nhất định khác được cho phép mà không cần phải có được các giấy phép trạm cá nhân. Việc sử dụng những thiết bị này phải không được vi phạm các quy tắc về vận hành và kỹ thuật của FCC, cho dù thế nào chăng nữa, nếu không việc đó có thể bị xem là vận hành radio  không phép. Để có nhiều thông tin hơn, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của FCC Các dịch vụ Radio Cá nhân để Giữ Liên lạc. Nếu bạn nghi ngờ hay nhận thấy việc vận hành radio không phép, vui lòng thông báo cho FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.