Luật pháp liên bang nhìn chung nghiêm cấm phát sóng radio mà không có một giấy phép nào được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Bất kỳ ai bị phát hiện vận hành một trạm radio mà không có sự cho phép của FCC có thể phải chịu các biện pháp cưỡng chế khác nhau, bao gồm việc tịch thu thiết bị, các khoản phạt và các hình phạt hình sự khác.

Những ngoại lệ được cho phép

Có các ngoại lệ giới hạn nhất định đối với quy tắc này. Việc vận hành radio Tần số Dân sự (CB), radio tàu thuyền và máy bay nội địa, các trạm điều khiển radio và các loại thiết bị nhất định khác được cho phép mà không cần phải có được các giấy phép trạm cá nhân. Việc sử dụng những thiết bị này phải không được vi phạm các quy tắc về vận hành và kỹ thuật của FCC, cho dù thế nào chăng nữa, nếu không việc đó có thể bị xem là vận hành radio  không phép. Để có nhiều thông tin hơn, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của FCC Các dịch vụ Radio Cá nhân để Giữ Liên lạc. Nếu bạn nghi ngờ hay nhận thấy việc vận hành radio không phép, vui lòng thông báo cho FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 14, 2017