የድንገተኛጊዜየብሮድ-ባንድጥቅምበኮቪድ-19 ወረርሺኝጊዜየብሮድ-ባንድኢንተርኔትአገልግሎትለማግኘትእየተቸገሩያሉቤተሰቦችንእናመኖሪያዎችንለመርዳትየተዘጋጀጊዜያዊየኤፍ.ሲ.ሲ(FCC) ፕሮግራምነው።ኤፍ.ሲ.ሲ(FCC) ስለየድንገተኛጊዜየብሮድ-ባንድጥቅምመረጃንለመፈጠርሰዎችንእናድርጅቶችንእያንቀሳቀሰይገኛል።ከታችያሉትግብአቶችበህዝብጥቅምላይእንዲውሉየቀረቡናቸው።የአጋር-ድርጅትዎንምልክትጨምሮየእርስዎንፍላጎትእንዲያሟሉአድርገውከላይየቀረቡትንግብአቶችመጫንእናማስተካከልይችላሉ።

ስለፕሮግራሙተጨማሪለማወቅወይምአጋርለመሆንይህንንይጎብኙwww.fcc.gov/broadbandbenefit.

ከታችየቀረቡትግብአቶችላይጥያቄካለዎትእባክዎበዚህበኩልያናግሩbroadbandbenefit@fcc.gov (በእንግሊዘኛ).

የናሙናመረጃዘመቻዝርዝር

  • ለተጠቃሚየሚሰጥ (8 1/2" x 11" PDF)
  • ለተጠቃሚየሚሰጥ (9" x 5" PDF)
  • ለተጠቃሚየሚሰጥ (4" x 5" PDF)

ኤፍ.ሲ.ሲ(FCC)የድንገተኛጊዜየብሮድ-ባንድጥቅምምልክትo

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (Encapsulated Postscript, trans bkgnd)

 


የድህረ-ገጽግብአቶች

 

Updated:
Friday, April 30, 2021