Avantaj sèvis entènèt rapid an ijans lan se yon pwogram FCC tanporè pou ede kòkay k ap konbat pou jwenn mwayen pou peye sèvis entènèt pandan pandemi a. FCC ap mobilize moun epi òganizasyon pou ede ogmante konesans sou avantaj sèvis entènèt rapid an ijans lan. Materyèl ki annapre yo disponib pou piblik la itilize yo. Ou ka rale epi pèsonalize materyèl yo pou satisfè bezwen ou yo, epi menm mete logo ou a tou sou li.

Pou plis ransèyman sou pwogram lan oubyen pou vin yon panetarya, gade nan www.fcc.gov/broadbandbenefit.

Si w gen kesyon ou ta renmen poze sou nenpòt nan materyèl ki annapre yo, kominike tanpri ak broadbandbenefit@fcc.gov (an anglè).

Egzanp sou kontni nan kanpay sansibilizasyon an

  • Fich enfòmatik (8 1/2" x 11" PDF)
  • Feyè pou kliyan (9" x 5" PDF)
  • Feyè pou kliyan (4" x 5" PDF)

Logo sou sèvis entènèt rapid an ijans FCC a

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (Encapsulated Postscript, trans bkgnd)

 


Resous anliy

 

Updated:
Friday, April 30, 2021