U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

EBB waa barnaamijka FCC (guddiga is-gaarsiinta federaalka) ee ku-meel-gaar ah oo lagu caawiyo qoysaska ku dhibtoodo inay iska bixiyaan adeegga internetka inta uu cudurku socdo. FCC waxay abaabulaysaa dadka iyo ururada si ay gacan uga geysato kor u qaadista wacyiga gelinta ku saabsan EBB (Faa’idada gargaarka khadka). Qalabka hoos ku qoran dadweynaha waa ay heli karaan. Waad soo dejisan kartaa oo aad u habeyn kartaa qalabka si aad u daboosho baahidaada, oo ay ku jiraan adoo ku daraya astaantaada astaamaha la wadaago.

Si aad wax badan uga barato barnaamijka ama aad u noqoto shariik booqo www.fcc.gov/broadbandbenefit.

Haddii aad su'aalo ka qabtid mid ka mid ah agabyada hoos ku qoran fadlan la xiriirbroadbandbenefit@fcc.gov (oo ah Ingiriis).

 

  • Warqada xaqiiqda agabyada (8 1/2" x 11" PDF)
  • Qoraalka Macaamilka (9" x 5" PDF)
  • Qoraalka Macaamilka (4" x 5" PDF)

Astaanta FCC ee EBB (Faa’idada gargaarka khadka)

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (Encapsulated Postscript, trans bkgnd)

 


Kheyraadka Webka

 

Updated:
Saturday, May 1, 2021