U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Trong mùa thuế, những kẻ lừa đảo đang làm việc ngoài giờ để lấy cắp tiền hoàn lại của bạn. Những kẻ lừa đảo thuế thường sử dụng áp lực và cảm giác cấp bách để có quyền truy cập vào thông tin cá nhân và tài chính của bạn.

 • Những kẻ lừa đảo sử dụng các cuộc gọi giả mạo và robocall để làm cho có vẻ như IRS đang gọi.
  • Nếu ai đó gọi giả vờ là từ IRS, hãy yêu cầu số tham chiếu, sau đó gác máy và sử dụng một trong những số IRS chính thức để gọi lại và xác nhận cuộc gọi là hợp pháp.
 • Ngoài ra, hãy chú ý đến các trò gian lận lừa đảo gửi tin nhắn văn bản "khẩn cấp" có liên kết đến điện thoại di động của bạn.
 • Họ cũng có thể nhắm mục tiêu đến bạn qua email:
  • Những kẻ lừa đảo mạo danh Sở Thuế vụ (IRS) có thể gửi cho bạn các email lừa đảo với các dòng tiêu đề khẩn cấp và các liên kết hoạt động yêu cầu thanh toán ngay lập tức. Trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email, hãy kiểm tra tên "từ". Hãy cảnh giác - Nếu đó không phải là địa chỉ ".gov".

Hàng năm, IRS biên soạn Dirty Dozen, một danh sách các vụ lừa đảo thuế phổ biến nhất trong năm ảnh hưởng đến người tiêu dùng có xu hướng lên đến đỉnh điểm trong mùa thuế.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đưa ra cảnh báo, nhắc nhở người tiêu dùng rằng IRS sẽ không hoàn thuế hoặc cố gắng liên hệ với quý vị qua email hoặc tin nhắn.

Biết các dấu hiệu cảnh báo về lừa đảo thuế và cách nhận biết liệu IRS có thực sự cố gắng liên hệ với quý vị hay không sẽ giúp quý vị tránh trở thành nạn nhân của gian lận.

Hãy ghi nhớ

 • IRS KHÔNG bắt đầu liên lạc với người nộp thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc nền tảng truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính.
 • Nếu quý vị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là từ IRS, đừng tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị qua điện thoại.
 • Nếu quý vị biết hoặc nghĩ rằng mình nợ thuế, hãy gọi cho IRS theo số 1.800.829.1040 để xác thực cuộc gọi. Nếu có vấn đề hợp lệ, nhân viên IRS theo số này sẽ hỗ trợ quý vị.
 • Nếu quý vị không nợ thuế và/hoặc chưa bao giờ nhận được hóa đơn qua đường bưu điện trước cuộc gọi, hãy gác máy ngay lập tức. Sau đó gọi Tổng Thanh tra Ngân khố về Quản lý thuế để báo cáo sự việc theo số 1.800.366.4484.
 • Dịch vụ Biện hộ cho Người Nộp Thuế là có thật, nhưng sẽ không gọi cho người nộp thuế mà không có lý do.
 • Cục Thực thi Thuế không phải là một tổ chức thực sự.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang để báo cáo các vụ lừa đảo của IRS.

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về các cuộc gọi và tin nhắn điện thoại gian lận với FCC tại https://consumercomplaints.fcc.gov.

Để tìm hiểu thêm về các quyền của người tiêu dùng theo Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng qua Điện thoại, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của FCC về các cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn.

 

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov  (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.

Updated:
Wednesday, April 24, 2024