U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Đâu là dãy số tài chính quan trọng nhất của bạn? Đó có phải là số An sinh Xã hội của bạn không? Hay số tài khoản ngân hàng của bạn?

Còn số điện thoại di động của bạn thì sao?

Các tin nhắn văn bản thường được các ngân hàng, doanh nghiệp và các dịch vụ thanh toán sử dụng để xác minh danh tính của bạn mỗi khi bạn yêu cầu cập nhật tài khoản của mình. Những kẻ lừa đảo am hiểu thì biết được rằng bằng cách đánh cướp số điện thoại di động của bạn, chúng có thể tiếm đoạt danh tín của bạn, chặn lấy các giao thức bảo mật an toàn được gửi đến cho điện thoại của bạn, và lấy được quyền truy cập vào các tài khoản mạng xã hội và tài khoản tài chính của bạn.

Trò Lừa Đảo Chuyển Cổng: Nó Được Thực Hiện Như Thế Nào

Một cách để đánh cướp số điện thoại của bạn là thông qua trò lừa đảo chuyển cổng. Các số điện thoại di động có thể được chuyển cổng một cách hợp pháp từ một nhà cung cấp sang bên kế tục khi bạn chuyển mạng dịch vụ điện thoại của mình. Các công ty điện thoại đã thiết lập các biện pháp bảo hộ để bảo vệ cho quy trình này, chẳng hạn như là cần chủ tài khoản thiết lập một mã PIN (Mã Số Định Danh Cá Nhân) hay mật khẩu mà họ sẽ phải cung cấp khi gọi đến hỏi về tài khoản của mình. Nhưng những kẻ lừa đảo với đầy đủ thông tin cá nhân của bạn có thể can thiệp, đánh cướp số điện thoại của bạn và cùng với đó là danh tính của bạn.

Những kẻ lừa đảo thường theo đuổi thông tin cá nhân của mục tiêu, chẳng hạn như là tên, địa chỉ, ngày sinh, mã PIN hay mật khẩu của họ, và bốn chữ số cuối trong dãy số An sinh Xã hội của họ. Những kẻ lừa đảo có thể cố gắng lấy được những thông tin này bằng cách gọi cho mục tiêu của chúng và mạo nhận là một doanh nghiệp hay định chế đáng tin cậy, rồi sau đó hỏi một chuỗi các câu hỏi để thâu thập được nhiều dữ liệu nhất có thể. Trong một vài trường hợp, thông tin có thể đã bị đánh cắp và có sẵn trên vùng mạng tối (dark web).

Khi những kẻ lừa đảo khởi phát một yêu cầu chuyển cổng, chúng lừa công ty điện thoại của nạn nhân khiến họ tin là yêu cầu đến từ chủ tài khoản đã được cấp quyền. Nếu trò lừa đảo thành công, thì số điện thoại sẽ được chuyển cổng sang cho một thiết bị di động hoặc một tài khoản dịch vụ khác đã được kẻ lừa đảo thiết lập. Điều này thông thường sẽ bắt đầu một cuộc chạy đua mà trong đó kẻ lừa đảo, nhờ nhận được các tin nhắn văn bản và cuộc gọi riêng tư của nạn nhân, sẽ cố gắng thiết lập lại các chứng chỉ truy cập cho các tài khoản mạng xã hội và tài khoản tài chính của nạn nhân càng nhiều càng tốt trước khi nạn nhân nhận ra là họ đã bị mất dịch vụ trên thiết bị của mình. Một khi kẻ lừa đảo có được quyền truy cập, chúng sẽ nỗ lực rút cạn tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Trong một biến thể khác, chúng sẽ nỗ lực bán hoặc đòi chuộc lại quyền truy cập của nạn nhân đối với các tài khoản mạng xã hội của họ.

Làm Sao Để Bảo Vệ Bản Thân

  • Hãy Chủ Động: Nếu như bạn chưa có một mã PIN hay mật khẩu để xác minh danh tín của mình khi gọi đến hỏi về tài khoản của bạn, hãy liên lạc với công ty điện thoại của bạn và yêu cầu được thêm một mã như thế.
  • Giữ Sự Cảnh Giác: Cho phép cả thông báo qua thư điện tử lẫn tin nhắn văn bản đối với các tài khoản tài chính và các tài khoản quan trọng khác. Nếu bạn nhận được thông báo rằng có các thay đổi đã được thực hiện đối với tài khoản của mình mà bạn không biết đến, hãy liên lạc với doanh nghiệp chủ quản tài khoản đó ngay lập tức để cho họ biết rằng bạn đã không cấp quyền cho phép một sự thay đổi nào.
  • Đừng Phản Hồi: Nếu ai đó gọi hay nhắn tin văn bản cho bạn và yêu cầu thông tin cá nhân, thì đừng cung cấp chúng. Nếu người gọi đến tự nhận là từ một doanh nghiệp mà bạn đã quen thuộc, thì hãy gác máy và gọi cho doanh nghiệp đó bằng một số mà bạn tin tưởng, chẳng hạn như số trên hoá đơn của bạn, trong sổ điện thoại hay trên trang mạng của công ty đó.
  • Đừng Chia Sẻ Quá Nhiều: Hãy bảo vệ thông tin chi tiết cá nhân mà vốn có thể được dùng để xác minh danh tính của bạn – chẳng hạn như là bốn chữ số cuối của dãy số An sinh Xã hội của bạn, số điện thoại của bạn, ngày sinh của bạn, mẫu mã xe hơi của bạn, tên thú nuôi của bạn, hay tên thời trẻ của thân mẫu của bạn. Và hãy giữ những thông tin đó tránh xa khỏi mạng xã hội.

Hành Động Nhanh Chóng

Thông thường, việc bị mất dịch vụ trên thiết bị của bạn – điện thoại của bạn chìm tối hay chỉ cho phép các cuộc gọi 911 – là dấu hiệu đầu tiên cho biết điều này đã xảy ra. Nếu như bạn nghi ngờ là mình đã là nạn nhân của một trò lừa đảo chuyển cộng, thì hãy ngay lập tức thực hiện những việc này:

  • Liên lạc với công ty điện thoại của bạn
  • Liên lạc với ngân hàng và các định chế tài chính khác của bạn
  • Nộp một báo cáo cho cảnh sát
  • Đặt báo động gian trá trên các báo cáo tín dụng của bạn và giữ lại các bản sao báo cáo của bạn

Nộp một khiếu nại

Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của một trò lừa đảo chuyển cổng, hãy nộp một khiếu nại (Trang web tiếng Anh) miễn phí với FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang). Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của Trung tâm Khiếu nại với FCC (Trang web tiếng Anh) có thêm thông tin về quy trình khiếu nại phi chính thức của cơ quan. Bạn cũng có thể nộp khiếu nại về các vụ trộm cắp danh tính và trò gian trá với người tiêu dùng với FTC (Trang web tiếng Anh).

 

 

 

   

 

 

Updated:
Tuesday, July 11, 2023