U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nếu bạn đang chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ và vẫn ở cùng một khu vực địa lý, bạn có thể giữ số điện thoại hiện tại của mình. Quá trình này - thường được gọi là number porting (chuyển đổi số điện thoại) - có thể được thực hiện giữa các nhà cung cấp dịch vụ cố định, IP và không dây.

Bắt đầu tiến trình porting (chuyển đổi)

Bạn có thể yêu cầu dịch vụ từ một công ty khác vào bất kỳ lúc nào. Khi thay đổi công ty:

  • Xem lại hợp đồng hiện tại của bạn. Hợp đồng của bạn có thể có phí chấm dứt sớm và / hoặc số dư chưa thanh toán mà bạn có nghĩa vụ phải trả.
  • Không chấm dứt dịch vụ của bạn với công ty hiện tại trước khi bắt đầu dịch vụ mới với một công ty khác.
  • Liên hệ với công ty mới để bắt đầu quá trình porting số của bạn.
  • Cung cấp cho công ty mới số điện thoại 10 chữ số của bạn và bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu.

Có lệ phí porting không?

  • Các công ty có thể tính phí chuyển đổi số của bạn, nhưng bạn có thể yêu cầu bất kỳ khoản phí nào có thể được miễn hoặc thương lượng.
  • Một khi bạn yêu cầu dịch vụ từ một công ty mới, công ty cũ của bạn không thể từ chối chuyển đổi số của bạn, ngay cả khi bạn còn nợ tiền hoặc có số dư chưa thanh toán hoặc nợ phí chấm dứt.

Quy trình porting kéo dài bao lâu?

Các quy tắc FCC yêu cầu các chuyển đổi đơn giản, thường không có nhiều hơn một đường dây hoặc nhiều điều chỉnh phức tạp hơn đối với thiết bị chuyển đổi điện thoại được tiến hành trong một ngày làm việc. Bạn có thể sử dụng điện thoại trong vòng vài giờ đối với sự chuyển đổi giữa các nhà cung cấp dịch vụ không dây. Tuy nhiên, việc porting từ dịch vụ cố định đến không dây có thể mất vài ngày.

Các vấn đề về dịch vụ đối với việc chuyển đổi từ cố định sang không dây

Nếu bạn chuyển đổi từ điện thoại cố định sang điện thoại không dây, có thể có một khoảng thời gian khi bạn có hai điện thoại có cùng số điện thoại.  Yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ không dây mới của bạn liệu bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng số điện thoại cố định hiện tại của bạn trong quá trình một ngày chuyển đổi hay không.  

Dịch vụ định vị không dây và gọi lại của 911 (nếu có) có thể bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi.  Cuộc gọi có thể được thực hiện, nhưng tổng đài viên 911 có thể không thể gọi lại cho bạn nếu bị ngắt kết nối.  Trước khi porting, hãy hỏi công ty mới của bạn liệu dịch vụ 911 của bạn sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện hay không.

Ngoài ra, công ty dịch vụ đường dài cố định của bạn sẽ không đi kèm cùng bạn.  Dịch vụ đường dài của bạn có thể sẽ được cung cấp bởi công ty không dây mới của bạn mà bạn nên xác minh.

Việc porting không phải lúc nào cũng có thể thực hiện

Nếu bạn di chuyển đến khu vực địa lý mới, bạn có thể không giữ được số điện thoại hiện tại khi thay đổi nhà cung cấp.

Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ cố định ở nông thôn có thể xin miễn chấp thuận yêu cầu porting từ cơ quan nhà nước. Khách hàng của họ có thể không được chuyển đổi số của họ sang nhà cung cấp mới. Nếu bạn không thể chuyển đổi số của bạn vì lý do này, hãy liên hệ với ủy ban tiện ích công cộng của tiểu bang để biết thêm thông tin.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.