FCC đã tạo ra Chương trình Kết nối Giá phải chăng nhằm giúp đỡ các hộ gia đình gặp khó khăn trong việc chi trả cho dịch vụ internet. Như là một phần của nỗ lực đó, FCC đang huy động người dân và các tổ chức nhằm giúp nâng cao nhận thức về ACP. Tài liệu bên dưới là có sẵn để được sử dụng chung, và quý vị có thể tải và tùy chỉnh tài liệu để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể tham gia ACP thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập GetInternet.gov.

Để tìm hiểu thêm về chương trình hoặc để trở thành một đối tác hãy truy cập fcc.gov/acp.

Nếu quý vị có câu hỏi về bất kỳ tài liệu nào bên dưới xin vui lòng liên hệ ACPinfo@fcc.gov.

Mẫu Nội dung Chiến dịch về Nhận thức

  • Tập Thông tin (8 1/2" x 11" PDF)
  • Tờ rơi dành cho Người tiêu dùng (9" x 5" PDF)
  • Tờ rơi dành cho Người tiêu dùng (4" x 4" two-sided PDF)

Tài nguyên Web

Updated:
Tuesday, May 10, 2022