U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ACP Web Banner Wind Down

Đăng ký kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm 2024

Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng sẽ ngừng nhận đơn đăng ký và ghi danh mới vào ngày 7 tháng 2 năm 2024. Người tiêu dùng phải được nhà cung cấp dịch vụ phê duyệt và đăng ký vào lúc 11:59 tối. ET vào ngày 7 tháng 2 để nhận trợ cấp ACP.


Tôi có thể đăng ký Chương trình Kết nối Giá phải chăng bằng cách nào?

Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể tham gia thông qua một nhà cung cấp được chấp thuận hoặc bằng cách truy cập AffordableConnectivity.gov.

Tôi có trực tiếp nhận khoản tiền mỗi tháng không?

Không, Chương trình Kết nối Giá phải chăng cung cấp một khoản giảm trừ hàng tháng lên dịch vụ internet lên đến $30 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện (hoặc lên đến $75 cho mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa). Nhà cung cấp dịch vụ internet có tham gia chương trình sẽ trực tiếp nhận khoản tiền.

Những nhà cung cấp dịch vụ intenet nào đang tham gia Chương Trình Kết nối Giá phải chăng?

Có nhiều nhà cung cấp dịch internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp dịch vụ có dây và không dây, sẽ tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Tùy thuộc vào nơi quý vị sống, quý vị có thể có quyền lựa chọn các nhà cung cấp. Hãy kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ internet trong khu vực của quý vị để tìm hiểu về các gói của họ dành cho việc tham dự chương trình. Quý vị có thể tìm thấy một danh sách các nhà cung cấp có tham gia chương trình theo bang và hạt trên trang web này, www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers.

Số tiền phúc lợi gia tăng cho các cư dân sống tại các Vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa là gì?

Các hộ gia đình đủ điều kiện sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa có thể nhận một khoản giảm trừ tổng cộng hàng tháng lên đến $75. Quý vị có thể khám phá thêm về việc các khu vực nào là các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa mà đủ điều kiện bằng cách truy cập trang này: AffordableConnectivity.gov/do-i-qualify/enhanced-tribal-benefit/.

Tư cách đủ điều kiện

Cách để Đăng ký

 • Tôi có thể đăng ký bằng cách nào?expand and contract

 • Tôi có thể đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp không?  expand and contract

 • Tôi có cần phải liên hệ với nhà cung cấp ưa thích của tôi sau khi đơn đăng ký của tôi được chấp thuận không?  expand and contract

 • Nếu tôi nộp đơn đăng ký qua thư thì làm cách nào tôi sẽ biết được rằng tôi đã được chấp thuận và khi nào tôi có thể liên hệ với một nhà cung cấp để bắt đầu hưởng phúc lợi?  expand and contract

 • Nếu tôi hiện đang hưởng các phúc lợi theo chương trình Lifeline, thì tôi có cần phải đăng ký không?  expand and contract

 • "Hộ gia đình” được định nghĩa như thế nào cho các mục đích của Chương trình Kết nối Giá phải chăng?expand and contract

 • Tôi cần phải cung cấp tài liệu dẫn chứng nào khi tôi đăng ký Chương trình Kết nối Giá phải chăng?expand and contract

 • Làm cách nào tôi có thể chứng minh rằng con tôi được chấp thuận tham gia chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học?expand and contract

 • Tôi sẽ liên hệ với ai nếu tôi bị khuyết tật và cần sự giúp đỡ trong việc đăng ký Chương trình Kết nối Giá phải chăng?expand and contract

Các khoản giảm trừ Dịch vụ Internet

Các thiết bị được Kết nối

Khoản phúc lợi $100 cho thiết bị hoạt động như thế nào??

Các nhà cung cấp dịch vụ internet có tham gia chương trình có thể được bồi hoàn lên đến $100 nếu họ cung ứng một thiết bị được kết nối cho một hộ gia đình, miễn là hộ gia đình trả nhiều hơn $10 nhưng ít hơn $50 cho thiết bị. Nói cách khác, để tận dụng phúc lợi này, việc này phải được thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet có tham gia chương trình của quý vị, và quý vị phải đóng góp một phần chi phí. Khoản phúc lợi cho thiết bị được giới hạn cho một máy tính xách tay, một máy tính để bàn, hoặc một máy tính bảng. Khoản phúc lợi không bao gồm điện thoại di động, điện thoại kích thước to, hoặc một “phablets” (thiết bị di động có màn hình to) mà có thể thực hiện các cuộc gọi qua mạng di động.

Nếu con tôi và tôi là một phần của cùng một hộ gia đình, thì mỗi người trong chúng tôi có thể có riêng cho bản thân một thiết bị được kết nối thông qua Chương trình Kết nối Giá phải chăng không?

Không. Mỗi một hộ gia đình được giới hạn nhận chỉ một khoản giảm trừ cho một thiết bị.

Bộ lạc da đỏ bản địa

Các cá nhân có cần phải là thành viên của Bộ lạc da đỏ bản địa để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi gia tăng cho Bộ lạc da đỏ bản địa không?

Không. Bất kỳ ai sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa mà đủ điều kiện có thể hưởng phúc lợi gia tăng cho Bộ lạc da đỏ bản địa. Họ không cần phải là thành viên của một Bộ lạc da đỏ bản địa.

Làm cách nào tôi biết được rằng hộ gia đình của tôi đủ điều kiện hưởng phúc lợi gia tăng cho Bộ lạc da đỏ bản địa?

Quý vị có thể khám phá thêm về việc các khu vực nào là các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa mà đủ điều kiện bằng cách truy cập trang này: AffordableConnectivity.gov/do-i-qualify/enhanced-tribal-benefit/.

Mỗi tháng tôi có thể đồng thời hưởng cả Phúc lợi gia tăng theo chương trình Lifeline cho Bộ lạc da đỏ bản địa lẫn phúc lợi $75 theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng không?

Có. Một hộ gia đình đủ điều kiện sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa có thể hưởng cả phúc lợi $34.25 cho Bộ lạc da đỏ bản địa theo chương trình Lifeline lẫn phúc lợi $75 theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Các phúc lợi này có thể được áp dụng chung cho cùng một dịch vụ đạt tiêu chuẩn hoặc riêng cho một dịch vụ Lifeline và một dịch vụ internet với cùng một hoặc khác nhà cung cấp miễn là nhà cung cấp đang tham gia chương trình theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Ví dụ, một hộ gia đình đủ điều kiện có thể có một dịch vụ điện thoại di động được Lifeline trợ cấp và một dịch vụ internet riêng tại nhà mà được trợ cấp thông qua Chương trình Kết nối Giá phải chăng.

Chuyển đổi Phúc lợi Internet Khẩn cấp

Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp có kết thúc không?

Phúc lợi Internet khẩn cấp là một chương trình khẩn cấp tạm thời được phát triển để ứng phó với đại dịch COVID-19. Quốc hội gần đây đã thay thế chương trình Internet Khẩn cấp bằng Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng, một chương trình dài hạn mới sẽ tiếp tục giúp các gia đình đang gặp khó khăn trong việc chi trả dịch vụ internet. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận quyền lợi hàng tháng cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Kết nối Giá phải chăng vui lòng truy cập: fcc.gov/ACP

Điều gì sẽ thay đổi?

 • Quyền lợi hàng tháng tối đa sẽ thay đổi từ $ 50 mỗi tháng thành $ 30 mỗi tháng cho các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Phúc lợi hàng tháng sẽ vẫn ở mức $ 75 / tháng cho các hộ gia đình sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa.
 • Các hộ gia đình có những cách mới để đạt đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng như: đang hưởng các phúc lợi WIC hoặc có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang.
 • Các hộ gia đình mà đã đạt đủ điều kiện cho Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp bởi thu nhập giảm đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc đáp ứng các tiêu chí lựa chọn theo chương trình COVID-19 của một nhà cung cấp có tham gia chương trình sẽ cần phải đạt đủ điều kiện lại cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp của bạn sẽ liên hệ nếu bạn đủ điều kiện.

Tôi có bị mất dịch vụ Internet khi chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 không?

Không, bạn sẽ không mất dịch vụ vào ngày 31 tháng 12. Các hộ gia đình đã đăng ký Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ tiếp tục nhận được phúc lợi hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Nhà cung cấp của bạn và quản trị viên chương trình (USAC) sẽ chia sẻ thêm thông tin về việc chuyển đổi chương trình và bất kỳ bước nào bạn có thể cần thực hiện để tiếp tục nhận được dịch vụ chiết khấu.

Làm cách nào tôi có thể tiếp tục nhận được chiết khấu Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình?

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để tiếp tục nhận được chiết khấu hàng tháng trong tháng Giêng và tháng Hai. Bạn sẽ tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng hiện tại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Nếu tôi đủ điều kiện nhận Phúc lợi Internet Khẩn cấp do mất thu nhập đáng kể do mất việc làm ,sa sút kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 hoặc do đáp ứng các tiêu chí của chương trình COVID-19, làm cách nào để tôi đủ điều kiện tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng ?

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết bổ sung về các bước bạn cần thực hiện từ quản trị viên chương trình (USAC) hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn vào tháng 1 năm 2022 và sẽ có ít nhất 30 ngày để trả lời. Nếu được liên hệ, bạn nên cung cấp tài liệu đủ điều kiện để bạn có thể tiếp tục tham gia ACP sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Tôi có thể giữ quyền lợi của mình trong thời gian chuyển đổi (từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 3) nếu tôi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ không?

Có, nếu bạn chọn chuyển khoản chiết khấu của Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho một nhà cung cấp dịch vụ internet tham gia khác trong thời gian chuyển đổi, bạn có thể giữ Phúc lợi Internet Khẩn cấp của mình cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Khi nào tiền trợ cấp hàng tháng của tôi sẽ bịgiảm?

Bạn sẽ tiếp tục nhận được đầy đủ Phúc lợi Internet Khẩn cấp cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Các hộ gia đình đủ điều kiện cho Chương trình Kết nối Giá phải chăng và không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa đủ điều kiện sẽ có phúc lợi của họ thay đổi thành tối đa $ 30/tháng sau ngày đó.

Hiện tại, hóa đơn hàng tháng của tôi đã được Phúc lợi Internet Khẩn cấp thanh toán toàn bộ, Chương trình Kết nối Giá phải chăng sẽ chi trả toàn bộ hóa đơn hàng tháng của tôi phải không?

Đối với các hộ gia đình không sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, nếu hóa đơn dịch vụ hàng tháng của bạn dưới $ 30 mỗi tháng, bạn vẫn sẽ được Chương trình Kết nối Giá phải chăng chi trả toàn bộ. Nếu tổng hóa đơn của bạn nhiều hơn $ 30/ tháng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho khoản chênh lệch. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu xem họ có các chương trình khác nhau có thể được bao trả toàn bộ bằng số tiền phúc lợi $ 30 mới hay không

Đối với các hộ gia sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa, số tiền trợ cấp của bạn sẽ vẫn ở mức $ 75 mỗi tháng theo Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Hóa đơn dịch vụ hàng tháng lên đến $ 75 sẽ tiếp tục được bảo hiểm đầy đủ bởi lợi ích của Chương trình Kết nối Giá phải chăng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến hóa đơn internet hàng tháng của tôi như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hóa đơn hàng tháng của mình, bao gồm số tiền trong hóa đơn, thời điểm thay đổi hóa đơn, thay đổi gói dịch vụ, v.v., vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về việc chuyển đổi sang Chương trình Kết nối Giá phải chăng, hãy liên hệ với ACPSupport@USAC.org hoặc 877-384-2575.  

Updated:
Friday, January 19, 2024