U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nag-aalok ang mga gabay ng consumer ng Federal Communications Commission ng mga tip at advice tungkol sa mga serbisyo ng wireless at wireline na komunikasyon sa telepono, at broadcast, cable, at satellite television.

I-click ang mga paksa sa menu sa kaliwa upang mag-browse sa aming mga gabay ng consumer ayon sa pamagat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iba pang isyu ng consumer, bisitahin ang Consumer Help Center ng FCC (web page sa wikang Ingles).

Upang maghain ng reklamo o mag-ulat ng isyu, bisitahin ang aming Consumer Complaint Center (nasa wikang Ingles ang web page). Sa pamamagitan ng paghahain ng reklamo ng consumer at pagbabahagi ng iyong kwento, nakakatulong ka sa mga pederal na pagsisikap sa pagpapatupad at proteksyon sa consumer sa buong bansa, at natutulungan mo kaming tumukoy ng mga trend at subaybayan ang mahahalagang isyu.

 

Updated:
Tuesday, August 20, 2019