Pagsingil, Mga Singilin, at Bayarin (Billing, Charges and Fees)

Mga Isyu sa Accessibility (Accessibility Issues)

Availability ng Serbisyo (Service Availability)

Panloloko, Mga Scam, at Alerto (Fraud, Scams and Alerts)

Wireless, Cellular, at Mobile (Wireless, Cellular and Mobile)

Iba Pa (Miscellaneous)

 

 

Updated:
Thursday, July 9, 2020