Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có các quy tắc và chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEO) cho các nhà phát sóng radio và TV và các nhà phân phối chương trình video đa kênh (MVPD), như là các nhà vận hành TV cáp và TV vệ tinh. Các quy tắc nghiêm cấm phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguyên quán hay giới tính bởi những nhà phát sóng và MVPD. Các quy tắc cụ thể cho MVPD cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng trên cơ sở tuổi tác. Các quy tắc EEO yêu cầu các nhà phát sóng phải thuê năm hay nhiều nhân viên toàn-thời-gian hơn, và MVPD phải thuê sáu hay nhiều nhân viên toàn-thời-gian hơn, để duy trì một chương trình tuyển dụng EEO. Các quy tắc tuyển dụng bao gồm các yêu cầu phải cung cấp thông báo về các vị trí việc làm còn khuyết và phải thực hiện các biện pháp mở rộng bổ sung đến tới tất cả các ứng viên việc làm đủ tiêu chuẩn, như là tổ chức các hội trợ việc làm và thiết lập các chương trình học bổng.

Các yêu cầu của quy tắc FCC

Các quy tắc EEO của FCC yêu cầu các nhà phát sóng và MVPD tuân thủ theo các yêu cầu tuyển dụng phải:

  • phổ biến rộng rãi thông tin liên quan đến mỗi vị trí công việc toàn-thời-gian (30 giờ hoặc hơn) còn khuyết, ngoại trừ các vị trí còn khuyết mà cần được thỏa mãn trong các trường hợp đang cấp thiết hay đặc biệt;
  • cung cấp thông báo cho mỗi vị trí việc làm toàn-thời-gian đến cho các cơ quan tuyển dụng yêu cầu thông báo; và
  • hoàn thành hai (đối với các đơn vị tuyển dụng phát sóng có năm đến 10 nhân viên toàn-thời-gian ở trong các thị trường nhỏ hơn) hay bốn (đối với đơn vị tuyển dụng với nhiều hơn 10 nhân viên toàn-thời-gian ở trong các thị trường lớn hơn) sáng kiến tuyển dụng có thời-hạn-dài-hơn trong khoảng thời gian hai-năm. Các MVPD phải hoàn thành một (đối với đơn vị có 6 đến 10 nhân viên toàn-thời-gian trong các thị trường nhỏ hơn) hoặc hai (đối với các đơn vị có nhiều hơn 10 nhân viên toàn-thời-gian trong các thị trường lớn hơn) đề xuất trong khoảng thời gian một-năm. Những sáng kiến này có thể bao gồm các hội chợ việc làm, chương trình học bổng và thực tập và các sự kiện cộng đồng khác được thiết kế để thông báo cho công chúng về các cơ hội việc làm trong ngành phát sóng.

Các quy tắc EEO bao gồm cả việc lưu-trữ-dữ-liệu và các yêu cầu báo cáo đối với các nhà phát sóng và MVPD. Các yêu cầu thì giới hạn hơn đối với các thực thể trong các thị trường nhỏ hơn.

FCC xem xét sự tuân thủ của các nhà phát sóng đối với các quy tắc EEO:

  • tại thời điểm gia hạn giấy phép của một nhà phát sóng;
  • ở giữa-kỳ trong thời gian cấp phép đối với các đài truyền hình với năm hay nhiều nhân viên toàn-thời-gian hơn và đối với các đài radio với 11 hay nhiều nhân viên toàn-thời-gian hơn; và
  • thông qua các đợt kiểm toán ngẫu nhiên.

FCC xem xét việc tuân thủ của các MVPD mỗi năm thông qua việc xem xét Các biểu FCC 396-C (bằng Tiếng Anh) của FCC được điền bởi các đơn vị, và thông qua kiểm toán ngẫu nhiên.

Bạn có thể nộp các bình luận với FCC về việc tuân thủ EEO của các nhà phát sóng và MVPD vào bất kỳ thời điểm nào.

Thông Tin Liên Quan

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.