U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Hàng triệu người tiêu dùng sử dụng các điện thoại di động trả trước thông qua TracFone và các thương hiệu của hãng. Trong nhiều năm, TracFone chỉ bán những chiếc điện thoại khóa cho dịch vụ của hãng, từ chối khách hàng cơ hội sử dụng điện thoại của họ với dịch vụ của nhà cung cấp khác.

Theo kết quả của cuộc đàm phán giữa TracFone và Uỷ ban Truyền thông Liên bang, hàng triệu khách hàng nay có thể sử dụng điện thoại TracFone của họ với các mạng khác nếu họ muốn thay đổi nhà cung cấp. Ngoài ra, TracFone còn có các biện pháp khắc phục cho người tiêu dùng đủ điều kiện đã mua điện thoại di động “khóa”: Cho phép người tiêu dùng tự do lựa chọn giữa hoàn tiền, tín dụng hoặc trao đổi.

FCC đã đặt mục tiêu trong việc gia tăng sự tự do của người tiêu dùng để chuyển điện thoại của họ đến các mạng lưới của các nhà cung cấp khác nếu họ muốn. Các chính sách như vậy thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Để biết thêm thông tin về điện thoại di động đã mở khóa, hãy truy cập: https://www.fcc.gov/consumers/guides/mo-khoa-dien-thoai-di-dong-nhung-cau-hoi-thuong-gap

Tracfone và thương hiệu của hãng

TracFone là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại không dây quốc tế với hoạt động bán dịch vụ dưới nhiều tên thương hiệu khác nhau. Thỏa thuận này bao gồm tất cả các thương hiệu của TracFone, bao gồm nhưng không giới hạn đối với TracFone, NET10 Wireless (liên quan đến các cửa hàng Family Dollar), Total Wireless, Straight Talk, SafeLink Wireless, Telcel América, Simple Mobile và Page Plus Cellular.

Người tiêu dùng với thiết bị cầm tay bị khóa

TracFone đồng ý bồi thường cho khách hàng đã mua thiết bị cầm tay bị khóa với dịch vụ TracFone. Khoảng 8 triệu khách hàng của TracFone đã mua điện thoại bị khóa từ TracFone có thể đủ tiêu chuẩn để được bồi thường, với lợi ích trung bình giá trị 10$ cho mỗi thiết bị cầm tay.

Khách hàng của TracFone hoặc bất kỳ thương hiệu nào của hãng sẽ được bồi thường nếu họ là khách hàng của bất kỳ thương hiệu nào của TracFone với thời gian một năm trở lên và sử dịch vụ vào một ngày nhất định (xem các yêu cầu thời gian bên dưới), nếu họ yêu cầu mở khóa thiết bị cầm tay từ công ty và nếu điện thoại của họ đang hoạt động và chưa được trình báo có liên quan đến tội phạm hoặc lừa đảo. Khách hàng hiện không đủ điều kiện có thể hội đủ điều kiện theo thời gian.

Khách hàng có thể liên hệ với công ty tại www.tfwunlockpolicy.com (Trang web tiếng Anh) hoặc bằng cách gọi TracFone theo số 1-888-442-5102 (nói tiếng Anh) để kiểm tra tính hợp lệ và , Nếu hội đủ điều kiện, khách hàng nhận một lợi ích được mô tả trong các điều sau để đổi lấy thiết bị cầm tay bị khoá:

  • Một chiếc điện thoại mới được mở khóa cho khách hàng Lifeline.
  • Tín dụng cho việc nâng cấp một thiết bị cầm tay.
  • Hoàn lại một phần tiền mặt.

Tình trạng đủ điều kiện của người tiêu dùng

Để có được bồi thường theo thỏa thuận, người tiêu dùng phải:

  • Là khách hàng của TracFone (bao gồm cả thương hiệu của hãng).
  • Yêu cầu mở khóa thiết bị cầm tay từ TracFone.
  • Sử dụng thiết bị đã khóa với dịch vụ của TracFone trong ít nhất 12 tháng và đổi thẻ cho việc sử dụng đường truyền trong mạng TracFone ít nhất 12 tháng.
  • Sở hữu một chiếc điện thoại TracFone trong điều kiện hoạt động và chưa được trình báo bị đánh cắp, mất hoặc liên quan đến lừa đảo và số điện thoại của họ không được phục hồi hoặc chuyển đổi.
  • Đáp ứng các yêu cầu thời gian nhất định. Đối với các khách hàng không thuộc Lifeline, thiết bị cầm tay phải được sử dụng dịch vụ của TracFone sau ngày 11 tháng 2 năm 2014 hoặc được kích hoạt với dịch vụ của TracFone sau ngày 11 tháng 2 năm 2015. Đối với các khách hàng Lifeline, chỉ có khách hàng được chấp thuận ban đầu đạt đủ điều kiện và khách hàng phải kích hoạt dịch vụ của TracFone sau ngày 11 tháng 2 năm 2014.
  • Các khách hàng trong quân đội đang được điều động và còn trong thời gian phục vụ không cần phải đáp ứng các yêu cầu về kích hoạt dịch vụ và đổi thẻ sử dụng đường truyền.
  • Khách hàng đạt đủ điều kiện cho chương trình chỉ trong thời hạn một lần cho mỗi mười hai tháng.

Liên hệ với FCC để biết thêm thông tin

Bạn cũng có thể gửi email cho FCC để biết thêm thông tin tại: tracfoneunlocking@fcc.gov (nói tiếng Anh). Bất kỳ yêu cầu nào nhận bởi FCC tại địa chỉ email này sẽ có thể được chuyển tiếp đến TracFone để giải quyết.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.