U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Truyền thông và Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt
Đạo luật Tiếp cận - Công bố năm 2010. L. 111-260

Vào ngày 8 Tháng Mười, 2010, Tổng thống Obama đã ký thành luật Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt (CVAA). CVAA cập nhật pháp luật truyền thông liên bang để gia tăng sự tiếp cận của người bị khuyết tật tới truyền thông hiện đại. CVAA đảm bảo rằng các luật về khả năng tiếp cận đã ban hành trong thập niên 1980 và 1990 được cập nhật với công nghệ thế kỷ 21, bao gồm những sự cách tân đổi mới về kỹ thuật số, băng thông rộng, và di động. Sau đây là những điểm nổi bật của luật mới.

Quyển I – Tiếp cận Truyền thông

 • Yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ truyền thông tiên tiến thì có thể được tiếp cận bởi những người bị khuyết tật. Các dịch vụ truyền thông tiên tiến được định nghĩa là (1) dịch vụ thoại kết nối qua giao thức Internet (VoIP); (2) dịch vụ VoIP phi-kết-nối; (3) dịch vụ nhắn tin điện tử; và (4) dịch vụ video hội nghị tương hợp. Điều này bao gồm, ví dụ như là, nhắn tin văn bản, thư-điện-tử, nhắn tin tức thời, và truyền thông video.
 • Yêu cầu tiếp cận đến các trình duyệt mạng trên các thiết bị di động cho người bị mù hoặc bị khiếm thị (một "đường dốc" để vào Internet trên các thiết bị di động).
 • Thiết lập các nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu trong ngành; yêu cầu các thay đổi về thủ tục khiếu nại và thực thi; thắt chặt thời hạn dành cho Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) trong việc phản hồi khiếu nại của người tiêu dùng; yêu cầu FCC báo cáo mỗi hai năm cho Quốc hội; và chỉ đạo Tổng Kiểm toán ban hành một báo cáo năm-năm về việc thi hành của FCC.
 • Yêu cầu có một phòng thanh toán bù trừ FCC cho các thiết bị và dịch vụ truyền thông có thể tiếp cận.
 • Áp dụng các huấn lệnh về tương thích trợ thính cho thiết bị giống-như-điện-thoại được sử dụng với những dịch vụ truyền thông tiên tiến.
 • Cập nhật định nghĩa của các dịch vụ chuyển tiếp viễn thông (TRS) để bao hàm những người bị điếc-mù và để cho phép giao tiếp giữa và trong các kiểu loại người dùng chuyển tiếp khác nhau.
 • Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ VoIP kết nối và phi-kết-nối đóng góp cho Quỹ TRS Liên tiểu bang.
 • Chỉ đạo việc phân bổ một khoản đến 10 triệu $ mỗi năm từ Quỹ TRS Liên tiểu bang cho việc phân phối thiết bị chuyên dụng đến những người điếc-mù có thu-nhập-thấp, để giúp cho các cá nhân này tiếp cận dịch vụ viễn thông, dịch vụ truy cập Internet, và truyền thông tiên tiến.
 • Cho phép FCC hành động để đảm bảo tiếp cận tin cập và tương hợp đến các dịch vụ 9-1-1 thế hệ kế tiếp cho những người bị khuyết tật.

Quyển II – Chương trình Video

 • Khôi phục các quy tắc miêu tả video được FCC ban hành vào năm 2000 và cho phép một vài khai triển từ các nghĩa vụ đó trong hơn 10 năm tiếp theo.
 • Yêu cầu chương trình video có phụ đề đóng trên TV phải được gắn phụ đề đóng khi phân phối trên Internet (không bao gồm các chương trình chỉ chiếu trên Internet).
 • Thiết lập thời hạn cho FCC trong việc phản hồi các yêu cầu để được miễn trừ khỏi các quy tắc phụ đề đóng.
 • Yêu cầu các nhà phân phối, cung cấp, và chủ sở hữu chương trình video truyền tải thông tin tình trạng khẩn cấp theo cách có thể tiếp cận được tới những người bị mù hay khiếm thị.
 • Mở rộng yêu cầu về trang thiết bị cho chương trình video (trang thiết bị trình chiếu các chương trình TV) phải có khả năng hiển thị phụ đề đóng, đến các thiết bị với màn hình nhỏ hơn 13 inch (ví dụ như, TV xách tay, máy vi tính xách tay, điện thoại thông minh), và yêu cầu các thiết bị này phải có khả năng chuyển tải miêu tả video và thông tin tình trạng khẩn cấp có thể tiếp cận đến người bị mù hay khiếm thị, nếu như có thể thực hiện được và khả thi về mặt kỹ thuật.
 • Yêu cầu những thiết bị được thiết kế để ghi lại chương trình TV phải chuyển tải phụ đề đóng, miêu tả video, và thông tin tình trạng khẩn cấp để người xem có thể bật/tắt phụ đề đóng và miêu tả video khi chương trình TV được chiếu lại, nếu như có thể thực hiện được.
 • Yêu cầu các cơ chế kết nối (các dây cáp) phải truyền (từ thiết bị nguồn đến trang thiết bị người tiêu dùng – ví dụ như, bộ thu TV) thông tin cần thiết để cho phép hiển thị phụ đề đóng và làm cho miêu tả video và thông tin tình trạng khẩn cấp thành ra nghe được.
 • Yêu cầu các điều khiển người dùng cho TV và các thiết bị chương trình video khác phải có thể tiếp cận được với người bị mù hay khiếm thị, và yêu cầu TV và các thiết bị chương trình video khác có một nút bấm, chốt, biểu tượng, hay cơ chế tương đương được định rõ cho việc kích hoạt phụ đề đóng và miêu tả video.
 • Yêu cầu các chỉ mục dạng văn bản trên-màn-hình và các hướng dẫn chương trình được hiển thị trên TV bởi các bộ giải-mã (set-up box) phải có thể tiếp cận được với người bị mù hay bị khiếm thị và yêu cầu các bộ giải-mã phải có một nút bấm, chốt, biểu tượng, hay cơ chế tương đương được định rõ cho việc kích hoạt phụ đề đóng (khi được cài-sẵn trong bộ giải-mã).

Để biết thêm thông tin

Để có thêm thông tin về Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt, bạn có thể đến thăm trang mạng Văn phòng Các Quyền của Người khuyết tật của FCC tại www.fcc.gov/disability (bằng Tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.