U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Việc thực hiện các cuộc gọi tiếp thị từ xa đến điện thoại di động không dây mang tính - và luôn luôn mang tính- bất hợp pháp trong hầu hết các trường hợp.

Tại sao có sự nhầm lẫn về tiếp thị từ xa đến điện thoại không dây?

Người tiêu dùng trình báo nhận  các email cho biết họ sẽ sớm bắt đầu nhận các cuộc gọi điện thoại tiếp thị từ xa qua điện thoại không dây của họ. Sự nhầm lẫn dường như bắt nguồn từ các cuộc thảo luận trong ngành công nghiệp điện thoại không dây về việc thiết lập một thư mục điện thoại không dây 411, giống như thư mục điện thoại truyền thống (có dây) 411 của bạn. Một số chiến dịch email dường như gợi ý rằng nếu số điện thoại không dây của bạn được liệt kê trong một thư mục không dây 411, nó sẽ có sẵn cho các nhà tiếp thị từ xa, và bạn sẽ bắt đầu nhận được các cuộc gọi chào hàng. Ngoài ra, một số chiến dịch email này gợi ý rằng có một “danh điện thoại di động” do-not-call riêng biệt mà bạn phải gọi để số điện thoại không dây của bạn được bảo hộ bởi các quy tắc do-not-call. Thông tin này không chính xác.

Các thông tin thực tế

Ngay cả khi một thư mục không dây 411 được thiết lập, hầu hết các cuộc gọi điện thoại tiếp thị từ xa đến điện thoại không dây vẫn mang tính bất hợp pháp. Ví dụ, bất kỳ người nào thực hiện cuộc gọi bất kỳ (ngoài cuộc gọi được thực hiện mang mục đích khẩn cấp hoặc được thực hiện với sự đồng thuận trước) sử dụng bất kỳ hệ thống quay số điện thoại tự động hoặc bất kỳ tin nhắn thoại nhân tạo hoặc được ghi âm trước cho số không dây đều mang tính bất hợp pháp. Luật này áp dụng bất kể số điện thoại có được được liệt kê trong danh sách Do-Not-Call toàn quốc hay không.

Chính phủ liên bang không duy trì và không thiết lập danh sách Do-Not-Call riêng cho các số điện thoại không dây. 

Các thuê bao điện thoại không dây luôn có thể thêm số điện thoại cá nhân không dây vào danh sách Do-Not-Call toàn quốc, tại online (Trang web tiếng Anh), hoặc bằng cách gọi điện thoại miễn phí - 1-888-382-1222 (nói tiếng Anh) - từ số điện thoại họ muốn đăng ký. Các quy tắc do-not-call yêu cầu người gọi không được miễn trừ các quy tắc nhằm ngừng các cuộc gọi tiếp thị từ xa 30 ngày sau khi bạn đăng ký một số.

Không có hạn chót để đăng ký một số điện thoại vào danh sách Do-Not-Call toàn quốc. Không còn cần yêu cầu phải đăng ký lại một số điện thoại - số sẽ ở nằm trong danh sách Do-Not-Call toàn quốc cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc ngừng dịch vụ.

Gửi đơn khiếu nại

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại trực tuyến của bạn đến FCC (Trang web tiếng Anh).

Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại về các cuộc gọi điện thoại tiếp thị từ xa không mong muốn đến điện thoại không dây của mình đến FTC tại www.ftccomplaintassistant.gov (Trang web tiếng Anh), hãy gọi cho FTC miễn phí theo số 1-877-382-4357 (nói tiếng Anh); TTY: 1-866-653-4261 (nói tiếng Anh), hoặc viết thư gửi đến:

Federal Trade Commission
600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20580

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.