"Đổi hãng" là hành vi bất hợp pháp chuyển đổi một một công ty điện thoại hữu tuyến truyền thống của người tiêu dùng dành cho địa phương, cước phí địa phương, hay dịch vụ đường dài mà không có sự cho phép. Các quy tắc đổi hãng của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc chuyển đổi bất hợp pháp, và cung cấp một sự đền bù nếu như bạn đã bị đổi hãng. Các quy tắc cũng nghiêm cấm sự trì hoãn không hợp lý trong một chuyển đổi đã được cấp phép bởi công ty điện thoại địa phương của bạn.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân bạn chống lại việc đổi hãng

  • Luôn luôn kiểm tra hóa đơn điện thoại của bạn ngay lập tức và thật kỹ lưỡng. Nếu bạn thấy một tên công ty điện thoại mới trên hóa đơn của mình, hãy gọi cho số được hiển thị trong phần đó của hóa đơn và yêu cầu một sự giải thích.
  • Hãy lưu ý những phương thức các công ty điện thoại có thể sử dụng để thay đổi công ty điện thoại được ủy quyền của bạn một cách hợp pháp. Các quy tắc FCC yêu cầu các công ty điện thoại phải có được sự cho phép rõ ràng của bạn để thực hiện một thay đổi như thế.
  • Hãy yêu cầu công ty điện thoại địa phương của bạn áp đặt việc "đóng băng" trên tài khoản của bạn để phòng trừ bất kỳ ai ngoài bạn được thay đổi lựa chọn công ty điện thoại được ủy quyền của bạn.

Phải làm gì nếu bạn đã bị đổi hãng

Nếu công ty điện thoại được ủy quyền của bạn đã bị chuyển đổi mà không có sự cho phép của bạn:

  • Hãy gọi cho công ty đổi hãng và nói với họ rằng bạn muốn vấn đề được sửa chữa và rằng, thể theo các quy tắc của FCC, bạn không phải trả tiền cho 30 ngày đầu tiên của dịch vụ của họ.
  • Hãy gọi cho công ty được ủy quyền của bạn và thông báo cho họ về việc bị đổi hãng, và rằng bạn muốn được chuyển đổi trở lại với cùng gói cước thoại mà bạn đã có trước khi bị đổi hãng.
  • Hơn thế nữa, hãy bảo với công ty điện thoại địa phương được ủy quyền của bạn rằng bạn muốn tất cả các chi phí cho việc chuyển đổi công ty được loại ra khỏi hóa đơn của bạn.

Nếu bạn đã bị đổi hãng nhưng CHƯA CÓ thanh toán hóa đơn của công ty đổi hãng, bạn KHÔNG PHẢI chi trả cho công ty đổi hãng cho đến 30 ngày sau khi bị đổi hãng. Bạn cũng không phải chi trả cho công ty điện thoại được ủy quyền của bạn về bất kỳ khoản phí nào cho đến 30 ngày. Sau 30 ngày, bạn phải thanh toán cho công ty được ủy quyền của mình về dịch vụ, nhưng với giá cước của họ, chứ không phải giá cước của bên đổi hãng.

Nếu bạn đã bị đổi hãng, nhưng phát hiện ra việc đó sau khi bạn ĐÃ trả hóa đơn của công ty đổi hãng, công ty đổi hãng phải thanh toán cho công ty được ủy quyền của bạn 150 phần trăm của các khoản phí bạn đã trả cho công ty đổi hãng. Trong số tiền này, công ty được ủy quyền của bạn sẽ hoàn lại cho bạn 50 phần trăm của các khoản phí bạn đã trả cho công ty đổi hãng. Hoặc, bạn có thể yêu cầu công ty được ủy quyền của mình tính toán lại và gửi lại hóa đơn của bạn sử dụng giá cước của họ thay vì giá cước của công ty đổi hãng.

Những phương thức chuyển đổi được cấp phép

Dịch vụ điện thoại của bạn không thể bị chuyển đổi một cách hợp pháp khỏi công ty điện thoại được ủy quyền hiện hữu của bạn sang một công ty mới trừ khi công ty mới xác minh việc chuyển đổi bởi một trong các phương thức sau đây:

  • Sử dụng một bên thứ ba độc lập để xác minh việc cấp phép miệng của bạn cho việc chuyển đổi
  • Có được chữ ký của bạn trên một bức thư mà chỉ rõ, bằng văn kiện, rằng bạn muốn chuyển đổi công ty điện thoại được ủy quyền
  • Cung cấp một số miễn-cước mà bạn có thể gọi để xác nhận yêu cầu chuyển đổi công ty điện thoại được ủy quyền

Nộp một đơn khiếu nại đổi hãng

Nếu bạn sống ở Alaska, Arizona, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Missouri, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia, West Virginia, Wisconsin hay quần đảo Virgin, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại đổi hãng với FCC (nói tiếng Anh).

Bạn phải kèm theo một bản sao của bất kỳ hóa đơn nào mà bạn đang khiếu nại về. Vui lòng chỉ rõ trên bản sao của hóa đơn tên của công ty điện thoại đổi hãng và các cước phí tranh chấp.

Các ủy ban dịch vụ công cộng ở tất cả các tiểu bang khác, Đặc khu Columbia và Puerto Rico xử lý các khiếu nại đổi hãng phát sinh trong các phạm vi quyền hạn đó. Nếu bạn sống ở một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có xử lý các khiếu nại đổi hãng, hãy kiểm tra trang mạng của ủy ban dịch vụ công cộng ở đó để có thông tin về việc nộp một đơn khiếu nại.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.